Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Saker på høyring - offentleg ettersyn

Når vi har saker på høyring eller offentleg ettersyn blir dei lagt ut på denne sida.

Reguleringsplan Jettegrytene - offentleg ettersyn

I medhald av pbl § 12-10 vedtok formannskapet 16.03.23 (sak 022/23) å legge forslag til reguleringsplan, detaljregulering for Jettegrytene m.m. ut til offentleg ettersyn.

Kart Jettegrytene

Kommunedelplan Treungen sentrum - Varsel om planoppstart

Formannskapet har i sak 027/22 vedtatt rullering av kommunedelplanen Treungen sentrum. I medhald av plan- og bygningslova (pbl) § 11-12, blir det varsla oppstart av dette arbeidet.

Tveitsund bru

Reguleringsplan Homme massetak - Offentleg ettersyn

I medhald av pbl § 12-10 vedtok formannskapet 18.11.21 (sak 117/21), på visse vilkår, å legge forslag til reguleringsplan, detaljregulering for Homme massetak, ut til offentleg ettersyn.

Veg Kyrkjebygdheia-Tørdal - Dispensasjon - Høyring

Nissedal kommune har mottatt søknad om bygging av del av ein slik sambindingsveg Søknaden treng dispensasjon frå LNFR-føremålet i gjeldane kommunedelplan/ kommuneplan for området. 

Veg

Kommunal planstrategi 2021 - 2023 til offentleg ettersyn

Nissedal formannskap har vedtatt forslag til kommunal planstrategi for 2021 - 2023 (f-sak 07/21).

Plandokumentet er ajourført i samsvar med dette vedtaket.

Merknadsfrist er sett til 22.03.2021.

Illustrasjon av plansystemet