Nyttige sider

Lokale føringar

  • Rusmiddelpolitisk handlingsplan
  • Kommunal planstrategi
  • Handlingsprogram, økonomi og budsjett
  • Lovverk og rettleiarar

Lovverk

Rettleiarar 

  • Tidlig intervensjon på rusområdet - Fra bekymring til handling - En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet
  • Strategi mot seksuelle og fysiske overgrep mot barn og ungdom (2014-2017). Barndommen kommer ikke i reprise. (Les pdf-fil)
  • Du ser det ikke før du tror det. Rapport frå nasjonal konferanse om tidleg innsats retta mot barn i alderen 0-6 år. (Pdf-fil)
  • En god barndom varer livet ut - Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014-2017)
  • "Det du gjør, gjør det helt». Bedre samordning av tjenestene for utsatte barn og unge. NOU 2009: 22
  • Snakk med meg! En veileder om å snakke med barn i barnevern Bufdir 2009