Gebyrregulativ for plan og byggesaker  
1. Reguleringsplanar ( område- og detaljregulering) pbl. § 12-1  
- Behandling av nytt planforslag med krav om planprogram kr 45.200
- Behandling av nytt planforslag kr 32.100
- Endring av plan som krev høyring, jf. § 12-14 kr 16.000
- Mindre vesentleg endring av plan, jf. § 12-41 kr 4.500
2. Dispensasjonar etter pbl § 19  
- Dispensasjon som krev sentral høyring  kr 5.200
- Dispensasjon som krev lokal høyrin2 kr 3.900
- Dispensasjon som ikkje krev høyring  kr 2.700

- For dispensasjonar som og krev behandling etter jordlova, blir satsanre redusera med jordlovsgebyret.

 
3. Søknadspliktige tiltak etter pbl. §§ 20-1, 20-3 og 20-4  
- Søknad om deling (§ 20-1, m)  kr 3.000
- Søknadsplikt med krav om ansvarlege føretak (§ 20-3), normal sats kr 12.100
- Søknadsplikt med krav om ansvarlege føretak (§ 20-3), middels sats  kr 5.400
*)
- Søknadsplikt med krav om ansvarlege føretak (§ 20-3), låg sats kr 2.700
**)
- Søknadsplikt med krav om ansvarlege føretak (§ 20-3), 0-sats kr 0 ***)
Komplett søknad, rabatt på normal sats kr -1.800
Søknadsplikt utan krav om ansvarlege føretak (§ 20-4)  kr 2.700
Rammeløyve kr 5.200
Pr. ingangsetjingsløyve kr 5.200
*) Middels sats for nybygg 25-50 m2 BYA, tilbygg 50-80 m2 BRA/BYA, uthus/garasje utan innlagt vatn 100-150 m2 BRA/BYA og veganlegg 100-300 m.  
**) Låg sats for nybygg under 25 m2 BYA, tilbygg under 50 m2 BRA/BYA, uthus utan innlagt vatn under 100 m2 BRA/BYA, flytting av bygning, mindre fasadeendringar, riving og mindre anlegg (veg under 100 m), terrengplaneringar under 300 m2, bryggeanlegg under 10 båtplassar, avlaupsanlegg under 5 p.e., ski- og turløyper, antenner og skilt).  
 **) 0-sats for rehabilitering av infiltrasjonsanlegg.  
4. Avslag  
- Avslag på tiltak nemnd i pkt. 2, gebyrreduksjon 50%
5. Endringar  
- Endring som krev nytt vedtak i godkjent søknad kr 2.700
6. Attestar og avskrifter  
- Opplysningar etter lov om eigedomsmekling. (§ 3-6), minstesats: (tillegg etter brukt tid) kr 500
- Utskriving av ferdigattest (§ 21-7), byggeløyve eldre enn 5 år kr 2.000
7. Tiltak som ikkje blir utført  
- Der løyve er gitt, men tiltaket ikkje blir utført, refusjon
Vilkåret er at løyvet er gyldig når refusjonskravet blir sett fram
50%
8. Søknad om utsleppssløyve/tilsyn  
- Opp til 50 pe kr 3.300
- Frå 50 pe og over kr 10.200
- Tilsyn opp til 50 pe kr 3.300
-Tilsyn frå 50 pe og oppover kr 16.400
9. Sakkunning bistand  
- I særlege tilfelle kan kommunen krevje ekstra gebyr for sakkunnig bistand  
10. Berekningstidspunktet  
- Gebyret blir rekna ut etter det regulativet som gjeld når komplett og tilfredstillande søknad er motteken av kommunen   
11. Betalingstilspunktet  
- Det kan setjast vilkår om at gebyret er betala før saka blir behandla, jf. pbl § 21-4, 5.ledd  
- I byggesøknadar blir gebyret fastsett, og rett gebyrbetaling i ettertid er eit vilkår for byggeløyvet.   
12. Endring av gebyrsatsar  
- Satsane kan regulerast kvart år i samband med budsjettbehandlinga  
13. Tidspunkt for iverksetjing  
- Gebyrregulativet gjeld frå 01.01.2020, for søknader som kjem inn etter denne datoen.  

Gebyrregulativet er vedteke av Nissedal kommunestyre (sak 063/19, 12.12.19) og Kviteseid kommunestyre (sak 070/19, 12.12.19).