Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nabovarsel - byggjesak

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Skal du byggje, rive eller endre, må du sannsynlegvis sende nabovarsel. Naboane skal få høve til å kome med merknader eller protestar før bygginga startar, og derfor må nabovarselet innehalde mykje av den same informasjonen som byggjesøknaden. 
   
  Du treng ikkje varsle naboane om innvendige fysiske arbeid eller når arbeidet i liten grad gjeld interessene til naboar og tverrbuarar. Du kan også sleppe å nabovarsle dersom du skal byggje på ein eigedom der det er stor avstand til naboane, eller du skal setje opp ein mindre bygning som naboen ikkje kan sjå frå eigedomen sin. Du treng heller ikkje å nabovarsle dersom det du skal gjere er unnateke søknadsplikt.

  Målgruppe

  Tiltakshavar (byggherre) eller firma (ansvarleg søkjar)

  Kriterium/vilkår

  • Du må sende nabovarsel til alle som blir treft av byggjeplanane dine.
  • Du må få kvittering frå alle naboane på at dei har motteke varselet.
  • Du må gi naboane ein svarfrist på minst 2 veker.
  • Dersom det går meir enn eitt år frå du sende nabovarsel til du sender søknad til kommunen, må du sende ut nytt nabovarsel.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Slik varsler du naboene
  Direktoratet for byggkvalitet
  aaa
 • Lover og forskrifter
  Sjå 
  Plan- og bygningsloven § 21-3 Nabovarsel
  Byggesaksforskriften § 5-2 Varsel til naboer og gjenboere

  Lover

  Plan- og bygningsloven

  Forskrifter

  Byggesaksforskriften (SAK 10)

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Plankontor
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Kontaktpersoner

  Navn:Birger Heimdal
  Tittel:Byggesaksbehandlar
  Telefon:35 04 84 21
  Epost:birger.heimdal@nissedal.kommune.no
  Navn:Vidar Stigen
  Tittel:Oppmålingsingeniør
  Telefon:35 04 84 32
  Epost:vidar.stigen@nissedal.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2022-01-11 08:30
  Gyldig fra
  2012-12-27
  Gyldig til
  2023-01-11