Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bruksendring

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Dersom du ønskjer å få gjennomført eit tiltak som medfører bruksendring av bustaden/bygningen din, må du søkje kommunen om løyve. Det betyr at tiltaket ikkje kan setjast i gang før du har fått løyvet frå kommunen. Eit unntak frå denne regelen er når bygningen er skada i brann, flom eller anna akutt hending (sjå Sikring og rehabilitering av bygg). 

  Ei rein endring i bruk utan bygningsmessige endringar kan òg vere søknadspliktig. Eit døme kan vere eit uthus som blir teke i bruk som anneks. Søknaden må utformast av eit firma som har kompetanse til å gjennomføre ein søknadsprosess (ansvarleg søkjar)). Det kan til dømes vere ein byggmeister, entreprenør eller arkitekt. Bruksendring frå tilleggsdel til hovuddel innanfor den same brukseininga (til dømes å gjere om ei kjellarbu til kjellarstove) kan du søkje løyve om sjølv utan å engasjere eit firma. (Sjå Mindre byggjetiltak på eigedom som det er bygt på).

  I særlege tilfelle kan kommunen etter søknad gje deg personleg ansvarsrett. Det betyr at du gjennomfører tiltaket sjølv (er sjølvbyggjar). For å vere sjølvbyggjar må du godtgjere at du er i stand til å utføre det arbeidet du har søkt om å få gjere sjølv (sjå Sjølvbyggjar).

  Målgruppe

  Hus- og bygningseigarar

  Kriterium/vilkår

  For å kunne setje i gang tiltaket må søknaden, og eventuelt søknad om dispensasjon frå gjeldande reglar og planar, vere godkjend av kommunen. Desse vilkåra må vere oppfylde:

  • Nabovarsling må vere gjort 
  • Tiltaket må oppfylle alle relevante byggtekniske krav
  • Tiltaket må ikkje vere i strid med arealdelen i kommuneplanen eller reguleringsplanen
  aaa
 • Lover og forskrifter
  Sjå
  Plan- og bygningsloven § 20-9, kapittel 21 og kapittel 29
  Byggesaksforskriften § 2-1 og § 4-4
  Byggteknisk forskrift kapittel 9

  Lover

  Forvaltningsloven
  Plan- og bygningsloven

  Forskrifter

  Byggesaksforskriften (SAK 10)

  Byggteknisk forskrift (TEK17)

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Dersom du ikkje kan søkje sjølv (sjå omtalefeltet), må du ta kontakt med eit firma som kan stå ansvarleg for heile søknadsprosessen. Firmaet vil bli ståande som ansvarleg søkjar og sender søknaden på dine vegner. Det vil fungere som bindeledd mellom deg som  tiltakshavar (byggherre), kommunen og andre ansvarlege som skal hjelpe med å gjennomføre tiltaket.

  Søknaden sendes til


 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Dersom søknaden er fullstendig og tiltaket ikkje er i strid med føresegnene etter plan- og bygningslova med forskrifter, skal kommunen gje løyve innan ein fastsett frist (sjå under). Søkjaren og dei som eventuelt har kome med merknader, får eit skriftleg vedtak. Du får alltid ei grunngjeving dersom ein meiner at du blir misnøgd med vedtaket.

  Saksbehandlingstid

  Ein søknad om løyve som ikkje medfører dispensasjon frå vilkåra, skal avgjerast av kommunen innan tolv veker. Byggjesaksgebyret skal reduserast med 25 % for kvar nye veke tidsfristen overskridast.

  Dersom det i tillegg ikkje har kome merknader frå naboar/tverrbuarar og fråsegner frå ei anna myndigheit ikkje er nødvendig, skal kommunen avgjere saka innan tre veker. Dersom kommunen ikkje har avgjort søknaden innan fristen går ut, reknast løyvet for gjeve såfram at det du søkjer om, ikkje er i strid med gjeldande reglar og planar. 

  Kommunen kan forlengje desse fristane dersom saka er særleg komplisert, krev ekstra politisk avklaring eller løyve/samtykke frå andre myndigheiter. Dersom fristen blir forlenga, skal søkjaren få melding om dette så fort det blir klart at fristen ikkje vil bli halden.

  Klagemulighet

  Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå vedtaket er teke imot. Du vel sjølv om du vil at ansvarleg søkjar (eller til dømes ein advokat) skal fremje klaga for deg. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Lèt kommunen avgjerda bli ståande, blir saka sendt vidare til Statsforvaltaren, som avgjer om klaga skal takast til følgje.

  Merknader


 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Plankontor
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Kontaktpersoner

  Navn:Birger Heimdal
  Tittel:Byggesaksbehandlar
  Telefon:35 04 84 21
  Epost:birger.heimdal@nissedal.kommune.no
  Navn:Mona Stenberg Straume
  Tittel:Plansjef for interkommunalt plankontor
  Telefon:35 04 84 34
  Epost:mona.straume@nissedal.kommune.no
 • Andre opplysningar