Kultur- og prosjektmidlar

Kommunen har kulturmidlar til drift av lag og organisasjonar til utdeling. Midlane ligg på budsjettet til eining for kultur. Det må søkjast på eige skjema.

Det er eit vilkår at utdrag av rekneskap og årsmelding fylgjer med søknaden, ellers blir den ikkje behandla.

Retningsliner for tildeling av prosjekt- og kulturmidlar

  1. Lag og organisasjonar må vere opne for ålmenta for å kunne få tilskot.
  2. Arbeid med tiltak for barn og ungdom blir prioritert.
  3. Kring 1/4 av midlane blir sett av til prosjektmidlar som lag og organisasjonar kan søkje på. Ein ev. rest av prosjektmidlane blir fordelt som drift/oppstartstilskot.
  4. Det kan søkjast på driftstilskot og prosjektmidlar.
  5. Søknadsfrist er 15. mai.
  6. Formannskapet deler ut midlane.