Kjem du til Nissedal som arbeidsinnvandrar eller på anna måte kan du ha rett på språkopplæring. 

Kjem du som flyktning vil flyktningstenesta legge til rette for eit likeverdig liv, og setje deg inn introduksjonsprogrammet.

Det er kommunestyret som avgjer kor mange flyktningar kommunen skal busetje i løpet av eit år.

Plan for busetting og integrering av flyktningar i Nissedal kommune (pdf)