Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helse- og omsorgstenestetilbod til flyktningar, asylsøkjarar og familiesameinte

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Helsetilbodet baserer seg spesielt på at nokre asylsøkjarar, flyktningar og gjenforeinte med familie kjem frå område der det er høg risiko for bestemde infeksjonssjukdomar eller dei treng spesiell merksemd på grunn av det dei har opplevt før dei kom til Noreg.
   
  Helsetenester som denne gruppa skal få på lik linje som alle andre er blant anna:
  • fastlege
  • helsestasjon
  • skulehelseteneste
  • tannhelseteneste
  • undersøking av syn og høyrsel
  • oppfølging av gravide
  • kosthaldsrettleiing
  • psykisk helsehjelp.

  Målgruppe

  Asylsøkjarar, flyktningar og gjenforeinte med familie.

  Kriterium/vilkår

  For personar under 18 år er det ikkje eit vilkår at personen har lovleg opphald. For personar over 18 år som har ulovleg opphald, gjev lova berre rett til akutt helsehjelp.

  Pris for tenesta

  Tenestene er gratis, med mindre det følgjer av lov eller forskrift at ein skal betale eit vederlag.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Dette er lovpålagde tenester. Sjå:

  Helse- og omsorgstjenestelova kap. 3 - Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester 
  Pasient- og brukerrettighetslova § 2-1b Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten

  Lover

  Helse- og omsorgstjenesteloven
  Helsepersonelloven
  Pasient- og brukerrettighetsloven

  Forskrifter

  Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

  Forskrift om sosiale tjenester, bopelsløse

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Kommunen vil sjølv sørgje for at flyktningar, asylsøkjarar og familiesameinte får tilbod om helse- og omsorgstenester i primær- og spesialisthelsetenesta.

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Dersom du meiner du ikkje får nødvendig hjelp eller er misnøgd med utføringa av tenesta, kan du sende ein klage til kommunen eller direkte til tenesteytaren. Forklar kva du er misnøgd med og kva for endringar du ønskjer.

  Skulle det skje ei svært alvorleg hending i samband med tenesta kan du som pårørande eller pasient sende ei varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Eining for velferd
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Kontaktpersoner

  Navn:Andreas Myklebust
  Tittel:Kommuneoverlege
  Telefon:35 04 84 20
  Epost:andreas.myklebust@nissedal.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2019-01-04 09:22
  Gyldig fra
  2016-04-28
  Gyldig til
  2019-12-31