Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon og rettleiing til pårørande

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Helsepersonell har teieplikt, men du har likevel rett til å få informasjon om for eksempel:
  • kontaktinformasjon til helsetenesta
  • rutinar, tilsette og tilbod 
  • moglegheita til å søkje om hjelpemiddel, velferdsteknologi, osb.
  • lovverk, saksbehandling og rettigheiter 
  • tilbod til pårørande, barn og vaksne
  • informasjon om brukar- og pårørandeorganisasjonar
   
  Pasientar over 16 år må gje samtykke til at pårørande skal få vite om helsetilstanden til pasienten. Det samme gjeld innsyn i pasientjournalen. Dersom pasienten har gjeve samtykke, kan du som næraste pårørande få vite om pasienten sin helsetilstand, diagnose og behandlingsutsikter.
   
  Pasienten kan også bestemme at berre visse opplysningar skal gjevast. I nokre tilfelle kan sjølve situasjonen tilseie at dei pårørande skal ha informasjon sjølv om pasienten på førehand ikkje har gjeve samtykke til det.
   
  Ved behandling av pasientar som ikkje sjølv kan ta vare på sine interesser, har dei næraste pårørande rett til å bli informert.
   
  Kommunale tenester som t.d. praktisk bistand, og velferdsteknologi som t.d. varsling og lokaliseringsutstyr, kan bli gjeve som avlasting for deg som omsorgsgjevar. 
   
  Avlastingstiltak er gratis. Kommunen kan ikkje krevje eigenbetaling for avlasting. Dette gjeld også praktisk bistand, tilbod på dagsenter eller korttidsopphald på institusjon, det vil seie tenester med avlastande effekt som det ellers kan bli kravt eigendel for.
   
  Dersom du har krevjande omsorgsarbeid, til dømes for ektefellen din eller barn, kan du søkje om omsorgsstønad frå kommunen.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Lover

  • Spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a, § 3-7a, § 3-8
  • Helsepersonelloven § 10, § 10a og § 10b
  • Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5, § 2-8, § 3-1, § 3-3, § 3-4, § 7-2
  • Helseforetaksloven § 35
  • Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, § 3-6 § 3-10, § 3-2, § 11-2

  Forskrifter

  • Ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
  • Helsestasjons- og skolehelsetjeneste

  Sjå spesielt helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 Kommunens ansvar overfor pårørende.

  Lover

  Helse- og omsorgstjenesteloven
  Helseforetaksloven
  Helsepersonelloven
  Pasient- og brukerrettighetsloven
  Spesialisthelsetjenesteloven

  Forskrifter

  Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

  Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Du kan kontakte kommunen for å få tilbod og eit vedtak.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen skal innhente dei opplysingane som er nødvendige for å avgjere saka. Deretter fattast det eit vedtak. Vanlegvis får du ei grunngiving samtidig med vedtaket. Du får alltid ei grunngiving dersom det kan tenkjast at du blir misfornøgd med vedtaket. Dersom grunngivinga ikkje følgjer med, kan du få den ved å vende deg til kommunen innan klagefristen for vedtaket stoppar.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen har plikt til å behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til det, med opplysningar om når du kan vente at vedtaket vil bli gjort.

  Klagemulighet

  Er du misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot vedtaket. Både omsorgsytaren og den hjelpetrengjande kan klage på avgjerda. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Blir vedtaket ståande, vil saka bli sendt vidare til statsforvaltaren, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Tenestekontor
  Telefon:35048560
  Epost:tenestekontoret@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2019-01-09 10:21
  Gyldig fra
  2017-06-05
  Gyldig til
  2019-12-31