Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon og rettleiing til pårørande

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Helsepersonell har teieplikt, men du har likevel rett til å få informasjon om for eksempel:
 • kontaktinformasjon til helsetenesta
 • rutinar, tilsette og tilbod 
 • moglegheita til å søkje om hjelpemiddel, velferdsteknologi, osb.
 • lovverk, saksbehandling og rettigheiter 
 • tilbod til pårørande, barn og vaksne
 • informasjon om brukar- og pårørandeorganisasjonar
 
Pasientar over 16 år må gje samtykke til at pårørande skal få vite om helsetilstanden til pasienten. Det samme gjeld innsyn i pasientjournalen. Dersom pasienten har gjeve samtykke, kan du som næraste pårørande få vite om pasienten sin helsetilstand, diagnose og behandlingsutsikter.
 
Pasienten kan også bestemme at berre visse opplysningar skal gjevast. I nokre tilfelle kan sjølve situasjonen tilseie at dei pårørande skal ha informasjon sjølv om pasienten på førehand ikkje har gjeve samtykke til det.
 
Ved behandling av pasientar som ikkje sjølv kan ta vare på sine interesser, har dei næraste pårørande rett til å bli informert.
 
Kommunale tenester som t.d. praktisk bistand, og velferdsteknologi som t.d. varsling og lokaliseringsutstyr, kan bli gjeve som avlasting for deg som omsorgsgjevar. 
 
Avlastingstiltak er gratis. Kommunen kan ikkje krevje eigenbetaling for avlasting. Dette gjeld også praktisk bistand, tilbod på dagsenter eller korttidsopphald på institusjon, det vil seie tenester med avlastande effekt som det ellers kan bli kravt eigendel for.
 
Dersom du har krevjande omsorgsarbeid, til dømes for ektefellen din eller barn, kan du søkje om omsorgsstønad frå kommunen.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Lover

 • Spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a, § 3-7a, § 3-8
 • Helsepersonelloven § 10, § 10a og § 10b
 • Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5, § 2-8, § 3-1, § 3-3, § 3-4, § 7-2
 • Helseforetaksloven § 35
 • Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, § 3-6 § 3-10, § 3-2, § 11-2

Forskrifter

 • Ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten § 7, § 8
 • Helsestasjons- og skolehelsetjeneste § 2-3

Sjå spesielt helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 Kommunens ansvar overfor pårørende.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Spesialisthelsetjenesteloven

Forskrifter

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

___
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Tenestekontor
Telefon:35048560
Epost:tenestekontoret@nissedal.kommune.no
Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

Andre opplysningar

Oppdatert:2019-01-09 10:21
Gyldig fra2017-06-05
Gyldig til2019-12-31