Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Legevakt

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Kommunen har legevakt som skal dekkje behovet for akutt hjelp. Du kontaktar legevakta når det ikkje er mogleg å få kontakt med fastlegen.

Telefon:

  • Nissedal legekontor
    35 04 84 20
     
  • Legevakta - nasjonalt legevaktsnummer
    116 117

Nissedal kommune har ein samarbeidsavtale med Arendal legevakt utanom opningstida på det lokale legekontoret.

Målgruppe

Alle som held til i kommunen

aaa

Lover og retningslinjer

Dette er ei lovpålagd teneste. Sjå blant anna

Helse- og omsorgstenestelova § 3-1 og § 3-2
Pasient- og brukarrettslova kapittel 7.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om sosiale tjenester, bopelsløse

___

Klagemulighet

Dersom du meiner du ikkje får nødvendig hjelp eller er misnøgd med tenesta, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tenesteytaren. Forklar kva du er misnøgd med og gjer greie for opplysningar som kan vere viktige for klagebehandlinga.

Du kan også klage til fylkesmannen i fylket ditt over uforsvarleg utføring av tenesta, utilstrekkeleg eller feil informasjon eller brot på teieplikta.
 
Skulle det skje ei svært alvorleg hending i samband med tenesta kan du som pårørande eller pasient sende ei varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.
___

Andre opplysningar

Oppdatert:2019-01-04 09:22
Gyldig fra2012-12-27
Gyldig til2019-12-31