Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtenester

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Ein individuell plan skal sørgje for at det alltid er nokon som har ansvar for å koordinere og følgje opp tenestene du får. Koordinatoren skal sikre samarbeid mellom tenestene og framdrift i planen. Som mottakar av tenestene skal du få delta i arbeidet med individuell plan, dersom du ønskjer det.

  Målgruppe

  • Personar som mottar flere typer tenester over tid
  • Personar som deltar i kvalifiseringsprogram i regi av Nav-kontor

  Samarbeidspartnarar

  Har du behov for tenester både frå kommunen og frå spesialisthelsetenesta (staten), har desse plikt til å samarbeide om å utarbeide planen.

  aaa
 • Lover og forskrifter
  Dette er ei lovpålagd teneste. Sjå:
   
  Barnevernslova § 15-9
  Psykisk helsevernlova § 4-1
  Helse- og omsorgstenestelova kapittel 7 og § 7-1
  Pasient- og brukarrettslova § 2-5 og kapittel 7
  Lov om sosiale tenester i NAV § 28
  Spesialisthelsetenestelova § 2-5
  Forskrift om habilitering og rehabilitering kapittel 5

  Lover

  Barnevernsloven
  Helse- og omsorgstjenesteloven
  Pasient- og brukerrettighetsloven
  Psykisk helsevernloven
  Sosialtjenesteloven
  Spesialisthelsetjenesteloven

  Forskrifter

  Forskrift om habilitering, rehabilitering og koordinator

  Forskrift om individuell plan ved ytelse av velferdstjenester

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Du eller pårørande din kan ta initiativ til å få laga ein individuell plan, men hovudansvaret for utarbeidinga ligg i hjelpeapparatet. Det vil seie at kommunen skal finne ut kva helseteneste eller sosialteneste som skal ha koordineringsansvaret og som skal ta initiativ til samarbeid med dei andre tenestene.

  Skjema

  Felles Søknadsskjema for helse, omsorg og habilitering

  Vedlegg

  Du må leggje ved ei fullmakt dersom det er nokon annan som søkjer for deg.

 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om årsaka til det. Du skal samstundes få opplyst om når ein meiner at det vil bli gjort eit vedtak.

  Klagemulighet

  Det er retten til individuell plan du kan klage på. Men dersom ein individuell plan ikkje oppfyller krava til kva ein slik plan skal innehalde (sjå forskrifta), kan du også klage på det. Klaga sender du til den instansen i kommunen som har behandla saka.
   
  Klageretten er forankra i i fleire lover. Det vil seie at det er dei instansane du får tenester frå som er dei du kan klage på dersom dei ikkje utarbeider individuell plan. den einskilde lova (sjå avsnittet om lover og retningslinjer). Statsforvaltaren er klageinstans etter lov om sosiale tenester i Nav og barnevernlova, og Helsetilsynet i fylket er klageinstans etter helselovgivinga.
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Tenestekontor
  Telefon:35048560
  Epost:tenestekontoret@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2019-01-09 10:21
  Gyldig fra
  2014-09-01
  Gyldig til
  2019-12-31