Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Eldreomsorg - verdigheitsgarantien

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Dersom du tek imot tenester frå den kommunale eldreomsorga, skal du så langt det er mogleg få eit verdig tenestetilbod som er tilpassa dei individuelle behova dine. Du har sjølvråderett og skal møte respekt for den du er og for livsførselen din. Ein skal ta omsyn til

  • at du har ei buform som er riktig ut frå ditt behov og din tilstand
  • at du har eit variert kosthald og tilpassa hjelp ved måltid
  • at du har eit mest mogleg normalt liv, med ein normal døgnrytme og høve til å komme ut i friluft og få nødvendig hjelp til personlig hygiene
  • at du får tilbod om samtalar om eksistensielle spørsmål
  • at du får lindrande behandling og ein verdig død
  • at du held ved lag eller aukar høvet til å fungere i kvardagen
  • at du får forsvarleg oppfølging av lege og anna personell
  • at du får einerom dersom du bur på ein helseinstitusjon
  • at du får bu med ektefellen din dersom de ønskjer det.

  Målgruppe

  Eldre

  Kriterium/vilkår

  Du tek imot omsorgstenester etter helse- og omsorgstenesteloven eller lov om sosiale tjenester i Nav. Det kan til dømes vere heimehjelp, heimesjukepleie eller sjukeheimsplass.
   

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter
  Dette er ein lovpålagd rett. Sjå spesielt:
  Helse- og omsorgstenestelova § 3-1 og § 3-2
  Verdighetsgarantiforskriften.

  Lover

  Helse- og omsorgstjenesteloven
  Pasient- og brukerrettighetsloven
  Sosialtjenesteloven

  Forskrifter

  Verdighetsgarantiforskriften

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Du kan klage på at dei individuelle behova dine ikkje blir tekne vare på eller på sjølve utføringa av tenesta. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tenesteytaren. Etter pasient- og brukarrettigheitslova kan du òg klage direkte til helsetilsynet i fylket.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Tenestekontor
  Telefon:35048560
  Epost:tenestekontoret@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2019-01-09 10:21
  Gyldig fra
  2014-09-01
  Gyldig til
  2019-12-31