Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Avlasting

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Har du omsorgsoppgåver som gjer at du har behov for avlasting? Kommunen kan til dømes gje avlasting i form av heimehjelp, dagtilbod eller avlastingsopphald på sjukeheim. Avlastinga skal gje deg rom for normal fritid, høve til å reise på feriar og tid til å halde fast ved det sosiale nettverket ditt.

  Målgruppe

  Den som yter omsorg for eldre, funksjonshemma eller andre pleietrengande

  Kriterium/vilkår

  Du skal ha eit særleg tyngjande omsorgsarbeid. Mellom dei momenta ein kan ta omsyn til, er desse:

  • om du arbeider mange timar per månad med omsorgsarbeid
  • om omsorgsarbeidet er meir fysisk eller psykisk tyngjande enn vanleg
  • om omsorgsarbeidet inneber mykje nattarbeid eller avbrot i nattesvevnen

  Det er kommunen som i samarbeid med deg bestemmer kva tenester ein skal gi.

  Pris for tenesta

  Tenesta er gratis.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Dette er ei lovpålagd teneste etter helse- og omsorgstenestelova. Sjå blant anna

  Helse- og omsorgstenestelova § 3-6 Kommunens ansvar overfor pårørende
  Pasient- og brukerrettighetslova § 2-8 Tiltak ved særlig tyngende omsorgsoppgaver

  Lover

  Forvaltningsloven
  Helse- og omsorgstjenesteloven
  Pasient- og brukerrettighetsloven

  Forskrifter

  Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søkje om avlasting. Både omsorgsytaren og den hjelpetrengjande sjølv kan søkje om avlasting.

  Skjema

  Felles Søknadsskjema for helse, omsorg og habilitering

  Søknadsfrist

  Søknader sendast fortløpande.

  Søknaden sendes til

  Nissedal kommune
  Eining for omsorg
  Treungvegen 398
  3855 Treungen

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Før saka kan avgjerast, vil vi kartleggje ønska og behova dine nærare. Normalt vil vi komme på heimebesøk. Deretter blir det gjort eit vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tenesta eller ikkje, og kva tenesta eventuelt omfattar.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen har plikt til å behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til det, med opplysningar om når du kan vente at vedtaket vil bli gjort.

  Klagemulighet

  Er du misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot vedtaket. Både omsorgsytaren og den hjelpetrengjande kan klage på avgjerda. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Blir vedtaket ståande, vil saka bli sendt vidare til statsforvaltaren, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Tenestekontor
  Telefon:35048560
  Epost:tenestekontoret@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen
 • Andre opplysningar