Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Sjukeheim - avlastingsopphald

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Personar som har omsorgsoppgåver heime, kan søkje om avlastingsopphald på sjukeheim. Den hjelpetrengande sjølv - som også kan søkje - får eit tidsavgrensa opphald i institusjon.

  Målgruppe

  Omsorgsytarar som har et særleg tyngjande omsorgsarbeid.

  Kriterium/vilkår

  Personen som får avlasting, må ha eit særleg tyngjande omsorgsarbeid i heimen. Moment som ein kan ta omsyn til, er mellom anna om søkjaren arbeider mange timar pr. månad med omsorgsarbeid, om arbeidet er meir tyngjande enn vanleg og om det fører til avbrot i nattesvevn eller sosial isolasjon.

  Pris for tenesta

  Kommunen kan ikkje krevje vederlag for avlastingsopphald.

  Gebyr - og betalingssatsar

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Kommunen pliktar å sørgje for denne tenesta, jf. helse- og omsorgstenestelova § 3-2.

  Lover

  Forvaltningsloven
  Helse- og omsorgstjenesteloven

  Forskrifter

  Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene

  Verdighetsgarantiforskriften

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Det er ikkje noko krav om at søknaden skal vere skriftleg. Du kan søkje munnleg over telefon.

  Skjema

  Felles Søknadsskjema for helse, omsorg og habilitering
 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen skal hente inn dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere saka. Normalt kjem vi på eit heimebesøk. Deretter blir det gjort eit vedtak. Til vanleg får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du vil alltid få ei grunngjeving dersom ein tenkjer seg at du blir misnøgd med vedtaket. Dersom grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til kommunen før klagefristen for vedtaket går ut.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saka så raskt som råd. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til det. Samstundes skal du få opplyst om når ein meiner at vedtaket vil bli gjort.

  Klagemulighet

  Både omsorgsytaren og den hjelpetrengande sjølv kan klage på avgjerda. Du kan klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot vedtaket. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Om du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen let avgjerda bli ståande, blir saka send vidare til statsforvaltaren, som avgjer om saka skal bli teken til følgje.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Tenestekontor
  Telefon:35048560
  Epost:tenestekontoret@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2019-01-09 10:21
  Gyldig fra
  2014-09-01
  Gyldig til
  2019-12-31