Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Gravferd

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Den som har fylt 18 år, kan i ei skriftleg erklæring fastsetje kven som skal ha rett til å stå for gravferda. Elles vil det vere dei nærmaste etterlatne til den avdøde som har ansvaret for dette. Dersom det er usemje om kven som skal sørgje for gravferda, tar kommunen avgjerda. Dersom ingen sørgjer for gravferda, skal den kommunen der avdøde budde, sørgje for henne.

  Kriterium/vilkår

  Gravlegging skal skje med respekt for den religionen eller det livssynet som den avdøde hadde. Kremasjon kan skje med mindre det er kjent at det var i strid med den avdøde sit ønske. Dersom den avdøde ikkje er kremert, skal gravlegging skje seinast ti verkedagar etter dødsfallet.

  Det er mogeleg å forlengje fristane dersom det er tungtvegande grunnar for det. Det er anten kommunen eller Kirkelig fellesråd som avgjer søknad om forlenging av fristen på ti dagar.

  Pris for tenesta

  Eit gravferdsbyrå skal utan å bli bede om det tilby prisliste til kundar som spør byrået om gravferdstenester. Ved tinging skal kundane utan å måtte be om det, få eit skriftleg pristilbod og få rimeleg tid til å setje seg inn i pristilbodet før det blir gjort avtale.

  Folketrygda kan gi behovsprøvd gravferdsstønad med utgangspunkt i den siste tilgjengelege likninga/sjølvmeldinga. I dei fleste tilfella blir stønadssummen redusert med summen av finansformuen til den avdøde og det forsikringsbeløpet som blir utbetalt på grunn av dødsfallet.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Gravferd - Den norske kirke
  Gravferd - Human-Etisk forbund
  aaa
 • Lover og forskrifter

  Sjå gravplasslova kapittel 2. Sjå òg folketrygdlova kap. 7 og prisopplysningsforskrifta § 15

  Lover

  Folketrygdloven
  Gravplassloven

  Forskrifter

  Prisopplysningsforskriften

  Retningslinjer

  Bestemmelser om gravplasser, kremasjon og gravferd

  Informasjonsskriv om klede og gjenstandar ved gravlegging og kremasjon (rundskriv)

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Det er høve til å sørgje for alt sjølv i samband med ei gravferd, men dei fleste vel å bruke eit gravferdsbyrå i større eller mindre utstrekning. Den som har ansvaret for gravferda, avgjer i så fall sjølv kva gravferdsbyrå han eller ho ønskjer å bruke.

  Eit gravferdsbyrå kan mellom anna hjelpe til med å

  • fastsetje tider for overføring, gravferd, kremasjon osv.
  • kontakte prest/imam/talar, musikarar, songarar, gravlund o.a.
  • skaffe kiste og utstyr, stelle den avdøde
  • ordne transport av kista
  • ordne papir til skifterett, politi, Nav, osb.
  • annonsere dødsfallet
  • trykkje songar, salmar og takkekort
  • ordne blomar, dekorasjonar, kransar
  • leggje til rette for og ta del under sørgjehøgtida
  • sørgje for melding til og oppgjer med Nav
  • ordne med minnesamvær
  • ordne med urnenedsetjing
  • ordne med inskripsjon på gravmonument, trekross/symbol og gravlykt

  Nokre byrå formidlar òg tenester som reingjering av bustaden med rydding og bortkøyring.

  Skjema

  Krav om gravlegging og/eller kremasjon (V-0916N)
 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Du kan ikkje klage på kommunen si avgjerd dersom det er usemje om kven som skal sørgje for gravferda. Avgjerda om å forlengje eller forkorte fristen for kremasjon og gravferd kan heller ikkje klagast.
   
  Dersom du er misfornøgd med gravferdsbyrået kan du klage direkte til dei. Forbrukarrådet har utforma eit klagebrev som kan brukast: Gravferdstenester – Forbrukerrådet (forbrukarrada.no.) Hvis dykk ikkje blir einige kan du ta saka vidare til Forbrukertilsynet for mekling.  
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2018-12-07 10:24
  Gyldig fra
  2015-01-08
  Gyldig til
  2019-12-31

Tjenester