Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skulemiljøet - det fysiske arbeidsmiljøet

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Skulen har ei aktiv plikt til å passe på at skulen har eit godt miljø, både fysisk og sosialt.
   
  Skulebygget og uteplassen skal tilpassast alle elevar, òg dei med funksjonsnedsetjing.
   
  Elevar og foreldre kan snakke med skulen og be dei rette opp ting som ikkje fungerer bra nok. Skulen skal ta stilling til oppfordringa så fort som mogleg og skal lage eit skriftleg vedtak om saka.
   
  Elevane skal få ta del i planlegginga og i arbeidet for eit trygt og godt skulemiljø. Skulen skal informere elevar og foreldre om rettane deira og om pliktene til skulen.

  Målgruppe

  • Elevar i grunnskulen og vidaregåande skule
  • Elevar som nyttar skulefritidsordninga og leksehjelp
  • Føresette

  Kriterium/vilkår


  Pris for tenesta


  aaa
 • Lover og forskrifter
  Sjå spesielt
  privatskolelova § 2-4 Krav til skoleanlegg og skolemiljø
  opplæringslova Kapittel 9A.

  Lover

  Forvaltningsloven

  Forskrifter

  Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

  Retningslinjer

  Skolemiljø (Udir-3-2017)

  Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i skolen (IK-2073)

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Elevar og føresette kan ta opp saker om dette i dei ulike rådsorgana (elevrådet, samarbeidsutvalet, skulemiljøutvalet og foreldrearbeidsutvalet).

 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Skulen har plikt til å behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til dette, med opplysningar om når du kan vente at det vil bli gjort eit vedtak.

  Klagemulighet

  Er du misnøgd med vedtaket, kan du klage til skulen innan ein frist på tre veker frå du fekk det. Gjer ikkje skulen noko vedtak etter å ha fått tid til å vurdere saka, kan du likevel klage som om vedtaket var gjort. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Lèt skulen avgjerda stå, blir saka send vidare til statsforvaltaren, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

  Om skulen ikkje har svara deg innan rimeleg tid, kan du enno klage som om skulen hadde fatta eit vedtak.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Eining for oppvekst og kultur
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Kontaktpersoner

  Navn:Even Holskar
  Tittel:Rektor - Kyrkjebygda oppvekstsenter
  Telefon:94871420
  Mobil:47301017
  Epost:even.holskar@nissedal.kommune.no
  Navn:Marius Vøllestad
  Tittel:Rektor Tveit skule/ Nissedal ungdomsskule
  Telefon:35048482
  Mobil:95871707
  Epost:marius.vollestad@nissedal.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2022-01-28 16:03
  Gyldig fra
  2012-12-24
  Gyldig til
  2023-01-31