Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ordensreglement i grunnskolen

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Kommunen skal gi forskrift om ordensreglement for grunnskular, og fylkeskommunen skal gi forskrift om ordensreglement for vidaregåande skular. Reglementet skal gi reglar for orden og oppførsel og kva som skjer når nokon bryt reglane.
   
  Ordensreglementet skal gjerast kjent for elevar og foreldre.
   
  Ein kan ikkje nytte sanksjonar som ikkje går fram av ordensreglementet. Ein må uansett ikkje nytte fysisk refsing eller anna krenkjande handsaming.
   
  Bortvising ved brot på ordensreglementet
  • Elevar på 1.‒7. trinn kan visast bort for enkelttimar eller resten av dagen. Ved bortvising for resten av dagen skal ein varsle føresette.
  • Elevar på 8.‒10. trinn kan visast bort i opptil 3 dagar.
  • Elevar på vidaregåande trinn kan visast bort i opptil 5 dagar eller resten av skuleåret dersom regelbrotet er alvorleg.
   

  Målgruppe

  Elevar i grunnskulen og vidaregåande skule og deira føresette.

  Kriterium/vilkår

  Før rektor sjølv gjer vedtak om bortvising, skal rektor rådføre seg med lærarane til eleven. Andre hjelpe- eller refsingstiltak skal vere vurderte før ein gjer vedtak om bortvising.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Sjå spesielt opplæringslova § 2-9 Ordensreglement og liknande og § 2-10 Bortvising

  Lover

  Opplæringslova

  Forskrifter

  Ordensreglement - forskrift

  Retningslinjer

  Ordensreglement (Udir.)

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Du kan klage på dei mest alvorlege refsingstiltaka, det vil seie vedtak om bortvising for éin dag eller meir. Klagen må vere skriftleg og grunngjeven. Klagen sender du til rektor. Klagefristen er tre veker etter at du har fått melding om vedtaket. I klagen skal du føre opp kva du ønskjer endra i vedtaket og grunngje det. Klageinstans er statsforvaltaren. Før klagen blir send dit, skal rektor vurdere om det er grunn til å endre vedtaket.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Eining for oppvekst og kultur
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Kontaktpersoner

  Navn:Reidun Carol Retterholt
  Tittel:Kommunalsjef for oppvekst og kultur
  Telefon:35048482
  Mobil:95921972
  Epost:reidun.retterholt@nissedal.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2022-01-28 16:03
  Gyldig fra
  2012-12-24
  Gyldig til
  2023-01-31