Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

PP-tenesta

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Den pedagogisk-psykologiske tenesta (PPT) skal gjere ei fagleg vurdering - ei såkalla sakkunnig vurdering. Vurderinga skal vise om barnet treng spesialpedagogisk hjelp og vil foreslå eit tilbod for barnet, foreldra eller barnehagen.
   
  Det er opplæringsloven som krev at PPT gjer denne vurderinga, då PPT er både fagleg kompetent og ein nøytral part.
   
  PPT skal gjere ei sakkyndig vurdering i desse tilfella:
  • Søknad om tidleg eller utsett skulestart
  • Spesialpedagogisk hjelp
  • Spesialundervisning
  • Fritak frå opplæring
  • Punktskriftopplæring
  • Teiknspråkopplæring
  • Alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK)
  • Inntak til særskilt utdanningsprogram i vidaregåande
  • Utvida opplæringstid i vidaregåande skule

  Vest-Telemark PPT

  Målgruppe

  Born, ungdom og elevar som ikkje har eller ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet.

  Kriterium/vilkår

  Du har ikkje eller kan ikkje få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Alle kommunar og fylkeskommunar skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste.

  Sjå:
  barnehageloven § 33 Pedagogisk-psykologisk teneste
  opplæringslova § 5-6 Pedagogisk-psykologisk teneste

  Lover

  Barnehageloven
  Opplæringslova

  Forskrifter

  Forskrift til opplæringslova

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Born/elevar under 15 år blir tilvist av føresette sjølve eller i samråd med barnehage/skule/helsestasjon. Unge over 15 år kan ta initiativ til tilvising sjølv, eventuelt i samarbeid med skulen.

  Du kan kontakte kommunen for å få hjelp med tilvisinga.

  Søknadsfrist

  Tilvisingar blir behandla etter kvart som dei kjem inn.

 • Saksbehandling
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2022-01-28 16:03
  Gyldig fra
  2016-01-07
  Gyldig til
  2023-01-31