Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Avløp - offentlege avløpsanlegg

Generelt om tjenesten

Målgruppe

Innbyggjarar, næringsliv

Kriterium/vilkår

Bustader og verksemder må vere kopla til eller skal koplast til det offentlege avløpssystemet ved privat stikkleidning til hovudleidning. Kommunen kan gjennom enkeltvedtak krevje rehabilitering av private stikkleidningar for å hindre ureining.

Pris for tenesta

Prisen for å kople seg til og nytte det offentlege avløpsnettet blir fastsett av kommunestyret.

Gebyr - og betalingssatsar

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Plikta til å vere kopla til eit offentleg avløpssystem går fram av § 27-2 i plan- og bygningslova. Sjå § 22 i ureiningslova om krav om rehabilitering av private stikkleidningar for å hindre ureining.

Sjå òg kapittel 12 og 16 i ureiningsforskriften.

Lover

Forurensningsloven
Plan- og bygningsloven

Forskrifter

Forskrift om miljørettet helsevern

Forurensningsforskriften

Lokal forskrift om vass- og avløpsgebyr

Vass- og avløpsplan 2017-2027 for Nissedal kommune

Forskrifter

Kommentarer til forurensningsforskriftens kapittel 12: Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Vedtekter

Standard abonnementsvilkår for vatn og avløp - tekniske bestemmelar
Standard abonnmentsvilkår for vatn og avløp - administrative bestemmelsar
___

Klagemulighet

Der kommunen gjer eit enkeltvedtak (pålegg om tilkopling etter plan- og bygningslova, rehabilitering), kan du klage på vedtaket innan ein frist på tre veker frå du tok imot vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du føre opp kva du ønskjer endra i vedtaket og grunngje dette. Kommunen vil kunne gje deg rettleiing. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen blir sendt dit, skal den instansen i kommunen som gjorde vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Eining for teknisk drift
Telefon:35048400
Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

Kontaktpersoner

Navn:Kristin Kyrkjerud Vaa
Tittel:Einingsleiar teknisk drift
Telefon:35 04 84 33
Mobil:90 53 94 98
Epost:kristin.vaa@nissedal.kommune.no

Andre opplysningar