Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Familiebarnehage - etablering og drift

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Er det mange små born som ventar på barnehageplass der du bur? Ønskjer du å starte ein familiebarnehage? Før ein familiebarnehage blir sett i drift, må du ha godkjenning frå kommunen når det gjeld pedagogisk innhald, helse, miljø og tryggleik.

  Ein familiebarnehage er ei barnehageform der borna får eit tilbod i private heimar. Han eignar seg best for born under tre år. Du kan anten arbeide der sjølv eller tilsetje ein assistent og pedagogisk rettleiar og sjølv vere ute i arbeid. Du må lage vedtekter for verksemda.

  Målgruppe

  Personar som har lyst til å starte ein familiebarnehage.

  Kriterium/vilkår

  • Du må ha ein romsleg bustad der det er plass til barneleik
  • Ein assistent utfører det daglege arbeidet
  • Ein barnehagelærar er styrar og gjev pedagogisk rettleiing kvar veke (1,25 timar per barn per veke)
  • Etter forskrift om familiebarnehagar vil ein heim normalt kunne bli godkjend for maksimalt fem barn over tre år som er til stades samstundes. Er fleirtalet av borna under tre år, må du redusere talet.
  • Alle barnehager må følgje rammeplanen for barnehagens innhald og oppgåver
  • Familiebarnehagen vil få godtgjering for drifta. Drifta blir finansiert med foreldrebetaling og offentleg tilskot
  • Den som er ansvarleg for bygget eller den daglege drifta, må sørgje for at det blir utført ei radonmåling.

  Pris for tenesta


  Samarbeidspartnarar

  Folkehelsemyndigheitene, plan- og bygningsmyndigheitene, brannvesenet, Arbeidstilsynet

  aaa
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Kontakt kommunen for å få fleire opplysningar og søknadsskjema. Avtal tid for synfaring i heimen din. Kommunen må òg godkjenne lokala.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen kjenner til behovet for barnehageplassar i nærmiljøet og eventuelle barnehagar du kan samarbeide med, og kan hjelpe deg med å rekruttere ein pedagogisk rettleiar. Barnehagen kan opne når godkjenning, tilsetjing og vedtektene er i orden.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen har plikt til å behandle saka så snart som mogleg. Dersom kommunen ikkje kan gjere vedtak i saka innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaken til dette, med opplysningar om når du kan vente at det vil bli gjort eit vedtak.

  Klagemulighet

  Du kan klage på vedtaket innan ein frist på tre veker frå du har fått vedtaket. Klagen sender du til den instansen i kommunen som har gjort vedtaket. I klagen skal du føre opp kva du klagar over, og kva du ønskjer endra i vedtaket og grunngje dette. Kommunen vil kunne rettleie deg. Klageinstans er Statsforvaltaren. Før klagen blir sendt dit, skal den instansen i kommunen som gjorde vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Eining for oppvekst og kultur
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Kontaktpersoner

  Navn:Kim Andre Hølmo
  Tittel:Pedagogisk konsulent og barnehagemynde
  Telefon:35048476
  Epost:kim.holmo@nissedal.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2022-01-28 16:03
  Gyldig fra
  2011-04-12
  Gyldig til
  2023-01-31