Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tobakkssal - registrering og internkontroll

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Alle verksemder som sel tobakksvarar og tobakkssurrogater (som e-sigarettar) skal sjølv registrere salsstadane sine i Tobakkssalgsregisteret. Sal av tobakksvarar eller tobakkssurrogater på stadar utan registrering er ulovleg.

  Tobakkssalgsregisteret er offentleg og skal gje oversyn over salsstadar som sel tobakk.

  Målgruppe

  Det er verksemda som er juridisk ansvarleg for salsstaden som er registreringspliktig. Dersom verksemda har fleire salsstadar, skal kvar enkelt salsstad registrerast.

  Registreringsplikta gjeld både fast og mellombels sal.

  At alle salsstadar må registrerast inneber at omreisende sal berre er tillate der kvar enkelt salsstad er registrert, slik at kommunen kan førae tilsyn der salet skjer til kvar og ei tid. Unntak gjeld for tog og skip som er kollektive transportmiddel og cruiseskip, som Helsedirektoratet skal føre tilsyn med.

  Kriterium/vilkår

  Det er ingen spesielle vilkår for registrering, anna enn at verksemda må registrerast i Einingsregisteret.

  Pris for tenesta

  Kommunen kan ta eit gebyr for det årlege tilsynet.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Samarbeidspartnarar


  aaa
 • Lover og forskrifter
  Sjå spesielt
  Tobakksskadelova § 4, § 5, §§ 17-24, §§ 30-33, § 34a, § 34d, § 36b og § 42.
  Sjå forskrift om registrerings- og bevillingsordning for regler om registrering, tilsyn og tilsynsavgift.
  I folkehelselova, sjå kapittel 3.

  Lover

  Folkehelseloven
  Tobakksskadeloven

  Forskrifter

  Registrerings- og bevillingsordning for tobakksvarer

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Dei som sel tobakksvarar og tobakkssurrogater må registrere seg i tobakkssalgsregisteret.

  Registrering skje seinst 14 dagar før salet startar, for å sikra at kommunen kan planleggje og føre tilsyn.

  Innlogging skjer ved bruk av ID-porten/MinID.

  For å kunna registrere på vegne av ei verksemd, må du ha ei bestemd rolle i verksemda, til dømes dagleg leiar, styreleiar eller lignande. Alternativt kan du få delegert rettar til å registrere på vegne av verksemda.

  Tobakksalgsregisteret https://tbr.helsedirektoratet.no/

  Les meir hos Helsedirektoratet.

  Vedlegg


  Søknadsfrist


 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen skal ein gong i året føre tilsyn med salsstaden.
  Kommunen fører tilsyn med:
  • at opplysingane i registeret samsvarer med dei faktiske forholda på staden
  • at tobakssvarane er kjøpt frå registrert grossist
  • at det ikkje blir selt tobakksvarer til dei under 18 år
  • at staden har rutinar for alderskontroll
  • at det ikkje er sjølvbetjening eller at tobakksvarene er synlege
  • at automatane er riktig plasserte og at dei er utan varemerke
  • at det ikkje gis bort vareprøvar, blir reklamert for tobakksvarer eller blir seld med rabatt
  • at salsstaden har dokumenterte rutinar for å forbyggje sal av tobakksvarer og e-sigarettar til mindreårige. 
  • at salsstaden har lov til å selje tobakksvarer.
  Tilsynet skal konsentrere seg spesielt om rutinar for internkontroll og aldersfastsetjingane.
   
  Kommunen har desse pliktene:
  • Opplæring av kontrollørane
  • Etter utført tilsyn, skal kontrolløren alltid presentere seg og klargjere munnleg for funna sine
  • Seinast innan ei veke skal kommunen sende ein skriftleg rapport til salsstaden med høve til å uttale seg
  • Kvart salsstad skal kontrollerast minimum ein gong i året.
  Kommunen kan påleggje retting og tvangsmulkt etter tobakksskadelova § 36 eller gi salsforbod etter tobakksskadelova § 36b.

  Saksbehandlingstid


  Klagemulighet

  Viss du er misnøgd med tilsynet til kommunen eller du ynskjer å klage på sanksjonar du har fått, vert gjort dette til statsforvaltaren. Det er folkehelseloven kapittel 3 som gjeld for klagehøvet ditt.

  Merknader


 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Rådmannsgruppa
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Kontaktpersoner

  Navn:Sverre Sæter
  Tittel:Kommunedirektør
  Telefon:35048402
  Mobil:99340862
  Epost:sverre.seter@nissedal.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2018-12-07 10:24
  Gyldig fra
  2017-11-27
  Gyldig til
  2019-12-31