Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Innbyggjarinitiativ

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Som innbyggjar i kommunen (eller fylkeskommunen) har du rett til å krevje at eit konkret forslag blir behandla av kommunestyret (eller fylkestinget). Du må ha støtte frå andre innbyggjarar for forslaget ditt. Du har òg denne retten sjølv om du er under 18 år. 

  Det er gjerne stor mobilisering rundt enkelte saker lokalt. Tanken er at initiativretten kan bidra til å kanalisere dette engasjementet inn i det politiske systemet.

  Du kan opprette saker elektronisk på misak.no.

  Målgruppe

  Innbyggjarar som er registrerte som busette i kommunen (dersom forslaget blir fremja for kommunen) eller i fylket (dersom forslaget blir fremja for fylkeskommunen). Forslag kan òg fremjast av personar under 18 år.

  Kriterium/vilkår

  Eit forslag må ha støtte frå minst to prosent av innbyggjarane. Likevel er 300 underskrifter i kommunen eller 500 i fylket alltid nok.

  I den same valperioden kan det ikkje fremjast forslag dersom dette har

  1. same innhaldet som eit tidlegare innbyggjarforslag, eller
  2. same innhaldet som ei sak som er behandla av kommunestyret eller fylkestinget i løpet av valperioden

  Kommunestyret (eller fylkestinget) står fritt til å ta saka opp til behandling sjølv om vilkåra for eit innbyggjarforslag ikkje er oppfylte. 

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Mi sak - kom med di sak
  aaa
 • Lover og forskrifter

  Sjå kommuneloven § 12-1 Innbyggerforslag.

  Lover

  Forvaltningsloven
  Kommuneloven

  Retningslinjer

  Innbyggjarforslag (rettleiing)

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Du må formulere eit forslag om det du ønskjer kommunestyret (eller fylkestinget) skal ta stilling til. Ta kontakt med kommunen (eller fylkeskommunen) for meir rettleiing. Dersom forslaget blir avvist fordi dei formelle vilkåra for behandling ikkje er til stades, bør kommunen (eller fylkeskommunen) opplyse deg eller dykk om kva som skal til for at forslaget skal bli akseptert for behandling.

  Vedlegg

  Du må dokumentere støtta til forslaget med underskrifter. Det må klart gå fram at underskrivarane støttar det som forslaget går ut på.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunestyret (eller fylkestinget) må sjølv ta stilling til det forslaget som blir fremja.

  Saksbehandlingstid

  Kommunestyret (eller fylkestinget) skal ta stilling til eit forslag innan seks månader etter at det er blitt fremja. Tidsfristen gjeld ikkje dersom forslaget viser til behandling i samband med ei pågåande plansak etter plan- og bygningslova. Som initiativtakar skal du eller dykk bli orienterte om dei avgjerdene som blir tekne med bakgrunn i forslaget.

  Klagemulighet

  Du kan ikkje klage på alle vedtaka om å avvise eit forslag. Høvet til å klage gjeld berre dersom saka ville ha vore eit enkeltvedtak (etter forvaltningslova) om ho hadde blitt realitetsbehandla.

 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2018-12-07 10:24
  Gyldig fra
  2015-01-08
  Gyldig til
  2019-12-31