Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunal bustad

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Nokre vil ha problem med å komme seg inn på bustadmarknaden eller å bli buande i den bustaden dei har. Kommunen har eit ansvar for å hjelpe til at alle har ein god og trygg stad å bu og skal verke med til å skaffe bustader til dei som ikkje greier det på eiga hand.

  Målgruppe

  Vanskelegstilte

  Kriterium/vilkår

  Kommunen vil vurdere kva slags type hjelp den enkelte har behov for, og kva alternativ som finst.

  Pris for tenesta

  Gebyr - og betalingssatsar

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Sjå kommunale retningsliner. Sjå òg sosialtenestelova § 15 Boliger til vanskeligstilte.

  Lover

  Forvaltningsloven
  Sosialtjenesteloven

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan bli avgjort innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om årsaka til det. Du skal samstundes få opplyst om når ein meiner at det vil bli gjort vedtak i saka.

  Klagemulighet

  Er du misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Lèt kommunen avgjerda stå, blir saka send vidare til klagenemnda i kommunen, som avgjer om om klagen skal bli teken til følgje

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Eining for teknisk drift
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Kontaktpersoner

  Navn:Knut Nilsen
  Tittel:Avdelingsleiar for bygg, eigedom og veg
  Telefon:35048431
  Mobil:93231837
  Epost:knut.nilsen@nissedal.kommune.no
  Navn:Kristin Kyrkjerud Vaa
  Tittel:Einingsleiar teknisk drift
  Telefon:35 04 84 33
  Mobil:90 53 94 98
  Epost:kristin.vaa@nissedal.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2019-01-09 10:46
  Gyldig fra
  2011-04-12
  Gyldig til
  2019-12-31