Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunal bustad

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Nokre vil ha problem med å komme seg inn på bustadmarknaden eller å bli buande i den bustaden dei har. Kommunen har eit ansvar for å hjelpe til at alle har ein god og trygg stad å bu og skal verke med til å skaffe bustader til dei som ikkje greier det på eiga hand.

Målgruppe

Vanskelegstilte

Kriterium/vilkår

Kommunen vil vurdere kva slags type hjelp den enkelte har behov for, og kva alternativ som finst.

Pris for tenesta

Gebyr - og betalingssatsar

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Om det å bo i Norge - på ti ulike språk
aaa

Lover og retningslinjer

Sjå kommunale retningsliner. Sjå òg sosialtenestelova § 15 Boliger til vanskeligstilte.

Lover

Forvaltningsloven
Sosialtjenesteloven

___

Skjema

Kommunal bustad

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan bli avgjort innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om årsaka til det. Du skal samstundes få opplyst om når ein meiner at det vil bli gjort vedtak i saka.

Klagemulighet

Er du misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Lèt kommunen avgjerda stå, blir saka send vidare til klagenemnda i kommunen, som avgjer om om klagen skal bli teken til følgje

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Eining for teknisk drift
Telefon:35048400
Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

Kontaktpersoner

Navn:Kristin Kyrkjerud Vaa
Tittel:Einingsleiar teknisk drift
Telefon:35 04 84 33
Mobil:90 53 94 98
Epost:kristin.vaa@nissedal.kommune.no
Navn:Pål Øyvind Brattekleiv
Tittel:Avdelingsleiar
Telefon:35 04 84 31
Mobil:90 40 82 84
Epost:pal.brattekleiv@nissedal.kommune.no

Andre opplysningar

Oppdatert:2019-01-09 10:46
Gyldig fra2011-04-12
Gyldig til2019-12-31