Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Mellombels butilbod

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Har du eit akutt bustadbehov og ikkje kan skaffe deg bustad på eiga hand, pliktar kommunen å finne eit mellombels butilbod til deg. Kommunen skal tilby forsvarleg husvære til barnefamiliar, born og unge. Det tyder mellom anna at tilbodet i utgangspunktet ikkje gjeld for rusmiddelmisbrukarar (sjå lenkja til Kommunal bustad nedanfor).

  Kriterium/vilkår

  Du treng bustad i eit nødstilfelle.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Tenesta er lovpålagd. Sjå Lov om sosiale tjenester i NAV § 27 Midlertidig botilbud

  Lover

  Sosialtjenesteloven

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Nav-kontoret har plikt til å behandle saka så snart som råd. I saker som gjeld akutt, mellombels bustad, vil det ofte vere nødvendig med saksbehandling i løpet av dagen.

  Klagemulighet

  Dersom Nav avslår søknaden, kan du klage på vedtaket innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Før opp kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til Nav. Lèt Nav vedtaket bli ståande, blir saka sendt vidare til statsforvaltaren, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Nav Vest-Telemark
  Telefon:55553333
  Postadresse:Sentrumsbygg, Hotellvegen 42, 3880 Dalen
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2019-01-09 13:01
  Gyldig fra
  2019-01-08
  Gyldig til
  2019-12-31