Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tilskot til utgreiing og prosjektering

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Tilskot til utgreiing kan nyttast til å kartleggje følgjande forhold:
  • Høve og avgrensingar i noverande bustad
  • Uteområde og tilkomst
  • Tilgjenge inne
  • Arealbehov
  • Innreiing og bruksdugleik
  • Om brukar har økonomi til å finansiere tilpassinga sjølv, eller om det er behov for lån og/eller tilskot frå kommunen
  Tilskot til prosjektering kan gå til dekning av kostnader til fagleg assistanse til prosjektering, det vil seie honorar til arkitekt eller annan fagkyndig.
   
  Tilskot til prosjektering kan dekkje utgifter på inntil 20 000 kroner. Ved tilpassing av noverande bustader, kan tilskotet brukast til utgreiing i framkant av prosjekteringa på inntil 20 000 kroner.

  Målgruppe

  • Personar med funksjonsnedsetjing.
  • Eldre som ønskjer å utføre førebyggjande tilpassingstiltak.

  Kriterium/vilkår

  Tilskot til utgreiing og prosjektering skal utførast av fagkyndig.
   
  Økonomien din vil ha tyding for om du kan få tilskot til tilpassing av bustad.

  Pris for tenesta


  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Samarbeidspartnarar


  aaa
 • Lover og forskrifter

  Sjå spesielt § 15 i bustøttelova.

  Lover

  Bustøttelova
  Forvaltningsloven

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Tilskot til utgreiing og prosjektering blir søkt i den kommunen du bur i. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden.

  Vedlegg


  Søknadsfrist


 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen skal innhente dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere saka. Deretter blir det gjort eit vedtak. Til vanleg får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving dersom ein trur at du blir misnøgd med vedtaket. Dersom grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til kommunen før klagefristen for vedtaket går ut.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til det. Du skal samstundes få opplyst når ein ventar at vedtaket blir gjort.

  Klagemulighet

  Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Grunngje dette eventuelt med nye opplysningar. Klagenemnda i kommunen er klageinstans.

  Merknader


 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Tenestekontor
  Telefon:35048560
  Epost:tenestekontoret@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2020-01-03 10:41
  Gyldig fra
  2020-01-20
  Gyldig til
  2021-01-24