Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Grensejustering

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Ei grensejustering vil seie at det kan overførast mindre areal mellom to matrikkeleiningar (eigedommar) som har felles eksisterande grense. For overføring av større område, sjå arealoverføring. Ei grensejustering krev at ein held ei oppmålingsforretning der grensene for dei aktuelle matrikkeleiningane blir klarlagde og beskrivne.

  Målgruppe

  Personar som kan krevje grensejustering (rekvirentar), er mellom anna grunneigarar (sjå òg matrikkellova § 9).

  Kriterium/vilkår

  Arealet for dei involverte matrikkeleiningane kan aukast eller reduserast med inntil 5 %, men maksimalt 500 kvadratmeter. For anleggseigedom gjeld spesielt at volumet kan aukast eller reduserast med maksimalt 1000 kubikkmeter. Uansett kan ei matrikkeleining likevel ikkje avhende meir enn 20 % av det som var arealet før justeringa, da blir det arealoverføring. Verdien på matrikkeleininga kan ikkje reduserast med meir enn 1 G (G = grunnbeløp i folketrygda).

  Grensejusteringa må ikkje vere i strid med konsesjonslova, jordlova § 12 eller rettsleg bindande planar etter plan- og bygningslova.

  Pris for tenesta

  Kommunestyret fastset storleiken på gebyret. Gebyret kan ikkje setjast høgare enn det som kjem fram av sjølvkostprinsippet.

  Gebyr etter matrikkellova for Nissedal og Kviteseid kommune

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende


  Kartverket
  Kontaktinformasjon til brukerstøtte
  aaa
 • Lover og forskrifter
  Sjå 
  Matrikkellova § 16 Grensejustering og § 9 Kven som kan krevje matrikkelføring av ny matrikkeleining o.a.
  Matrikkelforskriften § 34 Grensejustering
  Jordlova § 12 Deling 

  Lover

  Forvaltningsloven
  Jordlova
  Matrikkellova

  Forskrifter

  Matrikkelforskriften

  Vinterforskrift oppmåling Kviteseid kommune

  Vinterforskrift oppmåling Nissedal kommune

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Krav (rekvisisjon) om grensejustering skal skje skriftleg. Sjå nedanfor kva for vedlegg som skal følgje med.

  Skjema

  For saker etter matrikkellova (ml) som ikkje krev løyve etter plan- og bygningsloven (pbl)
  Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring

  Vedlegg

  • Skriftleg samtykke frå registrerte grunneigarar og registrerte festarar som grensejusteringa har noko å seie for
  • Arealrekneskap for involverte eigedommar og overførte areal, og eventuelt tidlegare grensejusteringar
  • Dokument frå kommunen som viser at grensejusteringa ikkje fører til deling av driftseining (jf. jordlova)
  • Pårekna verdi for involverte eigedommar

  Søknaden sendes til

  Interkommunalt plankontor, Treungvegen 398, 3855 Treungen.
   

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen innhentar nødvendige opplysningar og gjennomfører oppmålingsforretning med grensejustering. Det blir utferda eit matrikkelbrev som sendast til rekvirenten.

  Saksbehandlingstid

  Når krav om grensejustering er teke imot, skal kommunen ferdigbehandle saka (medrekna å fullføre matrikkelføringa) innan 16 veker dersom ikkje annan frist er avtalt.

  Klagemulighet

  Klagefristen er tre veker og går frå det tidspunktet du har motteke matrikkelbrevet eller melding om føringa i matrikkelen. Både heimelshavarar, eigarar og festarar som avgjerda har noko å seie for, kan klage på grensejusteringa. Du sender klagen til kommunen, som òg kan gje rettleiing. Dersom kommunen lèt avgjerda stå, blir saka sendt vidare til Fylkesmannen, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Interkommunalt plankontor
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Kontaktpersoner

  Navn:Torill Lohne
  Tittel:Oppmålingsingeniør og byggesaksbehandlar
  Telefon:35 04 84 40
  Epost:torill.lohne@nissedal.kommune.no
  Navn:Carola Klindt
  Tittel:Oppmålingsingeniør
  Telefon:35 04 84 34
  Epost:carola.klindt@nissedal.kommune.no
  Navn:Bjarne Underdal
  Tittel:Oppmålingsingeniør
  Telefon:35 04 84 32
  Epost:bjarne.underdal@nissedal.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2018-10-19 13:08
  Gyldig fra
  2012-12-27
  Gyldig til
  2018-12-31