Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunal garanti for lån

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Nav kan garantere for lån som ei form for økonomisk stønad. Garanti for lån kan vere aktuelt dersom du har behov for å ta opp eit større lånebeløp. Du kan bli vist til ein låneinstitusjon med Nav-kontoret som garantist (kausjonist).

  Målgruppe

  • Dei som midlertidig ikkje er i stand til å sørgje for eige livsopphald
  • Dei som treng å låne pengar til utgifter som ikkje blir rekna som livsopphald
  • Dei som treng å låne pengar sjølv om dei ikkje har utnytta alle andre høve til å forsørgje seg sjølv 

  Kriterium/vilkår

  Grunnvilkåret for garanti for lån er det samme som for økonomisk stønad elles. Garanti kan bli gjeve til dei som ikkje kan sørgje for livsopphaldet sitt sjølv eller dei som treng det for å overvinne eller tilpasse seg ein vanskeleg livssituasjon. I tillegg skal det vere sannsynleg at søkjaren vil vere i stand til å betale tilbake lånet.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Kommunen vel sjølv om stønaden skal gjevast i form av ein lånegaranti.  Sjå §§ 18, 19 og 21 i sosialtenestelova.

  Lover

  Forvaltningsloven
  Sosialtjenesteloven

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Det vil bli gjort eit vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tenesta eller ikkje, og kva tenesta eventuelt dekkjer.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen har plikt til å behandle saka så snart som mogleg. Dersom det ikkje kan bli gjort eit vedtak innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til det, med opplysningar om når du kan vente at det vil bli gjort eit vedtak.

  Klagemulighet

  Du kan klage på vedtaket innan ein frist på tre veker frå du har fått det. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du føre opp kva du ønskjer endra i vedtaket og grunngje det. Kommunen vil kunne gje deg rettleiing. Klageinstans er Statsforvaltaren. Før klagen blir sendt dit, skal den instansen i kommunen som gjorde vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Nav Vest-Telemark
  Telefon:55553333
  Postadresse:Sentrumsbygg, Hotellvegen 42, 3880 Dalen
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2020-01-22 10:14
  Gyldig fra
  2019-01-08
  Gyldig til
  2019-12-31