Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Spesialundervisning for vaksne på grunnskuleområdet

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Spesialundervisning blir gitt til vaksne i grunnskulen dersom dei treng eiga opplæring i det som blir kalla grunnleggjande ferdigheiter. Grunnleggjande ferdigheiter kan vera:
  • Ferdigheiter i daglege gjeremål
  • Grunnleggende kommunikasjonsferdigheiter
  • Grunnleggende lesing og skriving
  • Motorisk trening, og anna.
  Dei som får spesialundervisning har også krav på ein individuell opplæringsplan (IOP) og ein årleg rapport om opplæringa og utviklinga til eleven.

  Pris for tenesta

  Opplæringa og undervisningsmateriellet er gratis.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Opplæringslova § 4A-2 og kapittel 5

  Forskrift til opplæringslova kapittel 5 Klage på vurdering.

  Lover

  Opplæringslova

  Forskrifter

  Forskrift til opplæringslova

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Du kan få hjelp frå kommunen til å søkje om spesialundervisninga.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen skal innhente dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere saka. Deretter blir det gjort eit vedtak. Normalt får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving dersom ein trur at du blir misnøgd med vedtaket. Dersom grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til kommunen innan klagefristen for vedtaket går ut.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saka så snart som råd. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til det, med opplysningar om når ein meiner at vedtaket vil bli gjort.

  Klagemulighet

  Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lèt avgjerda bli ståande, blir saka sendt vidare til statsforvaltaren, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Eining for oppvekst og kultur
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Kontaktpersoner

  Navn:Reidun Carol Retterholt
  Tittel:Kommunalsjef for oppvekst og kultur
  Telefon:35048482
  Mobil:95921972
  Epost:reidun.retterholt@nissedal.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2022-01-28 16:03
  Gyldig fra
  2012-12-24
  Gyldig til
  2023-01-31