Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Opplæring for elevar med hørselshemming

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Elevar med hørselshemming har rett til å få tilrettelagt opplæringstilbod gjennom heile skuletida si. Dette gjeld undervising, SFO, klasseorganisering, utstyr og bygningsmessige tilpasningar.

  Skulen kan avgjere å gi opplæringa på teiknspråk. Dette blir gjort i så fall etter ei sakkunnig vurdering i samarbeid med PP-tenesta.

  Målgruppe

  Elevar i grunnskulen og vidaregåande skule med hørselshemming.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Dette er ei lovpålagd oppgåve. Sjå spesielt

  Folketrygdlova § 10-7
  Barnehagelova § 38
  Opplæringslova § 9a-2, 2-6, 3-9

  Lover

  Barnehageloven
  Folketrygdloven
  Opplæringslova

  Forskrifter

  Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Før barnet begynner i fyrste klasse bør du som forelder/føresett ta kontakt med den framtidige skulen tidlegast mogeleg for å orientere om at barnet ditt skal begynne i 1. klasse. Skulen pliktar å gi eit likeverdig tilbod, men det er ikkje nødvendig med søknad og det fattast ikkje noko enkeltvedtak frå skulen si side. 
   
  Dersom eleven får tilbod om teiknspråk som språk i opplæringa, vil det skje etter ei vurdering gjort av PP-tenesta, ei såkalla sakkunnig vurdering. I så fall fattast eit enkeltvedtak, som også gir rett til å klage.
   
  Dersom eleven eller foreldre meiner at skulen må gjere meir for å få det psykososiale miljøet rundt eleven til å fungere, kan dykk be skulen om å setje i gong tiltak for å forbetre miljøet. Eit slikt krav skal behandlast etter reglar for enkeltvedtak. Det betyr at når de seier i frå til skulen anten munnleg eller skriftleg, kan dykk forvente svar innan fire veker. Eit enkeltvedtak som skulen gjer, utløysar også ein rett til å klage dersom du er misfornøgd med vedtaket.
   
 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Dersom skulen har fatta eit enkeltvedtak anten om forbetring av det psykososiale miljøet eller opplæringa på teiknspråk, utløyser dette ein rett til å klage. Dersom du er misfornøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen/fylkeskommunen innan ein frist på tre veker frå du mottok det. Forklar kva du er misfornøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen/fylkeskommunen. Blir avgjerd Oppretthalden, blir saka send vidare til statsforvaltaren (for elevar i grunnskulen) og fylkeskommunen si klagenemnd (for elevar i vidaregåande skule), som avgjer om klaga skal takast til følgje.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Eining for oppvekst og kultur
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Kontaktpersoner

  Navn:Kim Andre Hølmo
  Tittel:Pedagogisk konsulent og barnehagemynde
  Telefon:35048476
  Epost:kim.holmo@nissedal.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2022-01-28 16:03
  Gyldig fra
  2018-01-22
  Gyldig til
  2023-01-31