Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Gravide rusmiddelmisbrukarar - bruk av tvang

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Ein gravid rusmiddelavhengig kan haldast attende utan eige samtykke i institusjon som er utpeika av regionalt helseføretak. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker gjer vedtak om bruk av tvungen attendehalding etter forslag frå kommunen. Pårørande kan krevje at kommunen vurderer om den skal fremje sak for fylkesnemnda om bruk av tvang. Formålet er å hindre eller avgrense sannsynlege grunnar for at barnet blir født med skade. Under opphaldet skal det leggjast vekt på at kvinna blir tilbydd tilfredsstillande hjelp mot rusmiddelbruket slik at ho kan bli i stand til å ta vare på barnet.

  Målgruppe

  • Gravide rusmiddelavhengige
  • Hennar pårørande

  Kriterium/vilkår

  • Rusmiddelbruket til den gravide må vere av ein slik art at det er svært sannsynleg at barnet blir født med skade på grunn av rusbruken
  • Hjelpetiltak etter helse- og omsorgstenesteloven § 3-2 (for eksempel støttekontakt, råd og rettleiing, poliklinisk behandling eller frivillig institusjonsopphald) er ikkje tilstrekkeleg

  Pris for tenesta

  Institusjonsopphald for ein gravid rusmiddelavhengig er som regel ein del av spesialisthelsetenesta og er da gratis for pasienten og for kommunen.

  Samarbeidspartnarar

  • Spesialisthelsetenesta ved regionalt helseføretak
  • Helse- og omsorgstenesta
  • Fastlegen
  • Barnevernstenesta
  aaa
 • Lover og forskrifter

  Sjå spesielt
  helse- og omsorgstjenesteloven kap. 10 - Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige
  spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a De regionale helseforetakenes ansvar for spesialisthelsetjenester

  Lover

  Helse- og omsorgstjenesteloven
  Spesialisthelsetjenesteloven

  Forskrifter

  Forskrift om rettigheter og tvang i rusinstitusjon

  Retningslinjer

  Veileder om tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Vedtak i fylkesnemnda om å halde attende ein gravid rusmiddelavhengig kan ikkje påklagast, men kan bli brakt inn for tingretten i første instans, både av den gravide kvinna og av kommunen. Eit såkalla hastevedtak (førebels vedtak) skal sendast til fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker innan to veker.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Eining for helse og habilitering
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Kontaktpersoner

  Navn:Andreas Myklebust
  Tittel:Kommuneoverlege
  Telefon:35 04 84 20
  Epost:andreas.myklebust@nissedal.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2019-01-04 09:22
  Gyldig fra
  2012-12-27
  Gyldig til
  2019-12-31