Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Omsorgsovertaking av eit barn

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Ei omsorgsovertaking skjer berre i alvorlege tilfelle og kan skje med eller utan samtykket til foreldra. 
   
  Når barnevernet vurderer barnet sin situasjon som så alvorleg at den bør bort frå heimen, må saka til avgjerd i eit nøytralt organ, som er fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Det er fylkesnemnda som gjer den endelege avgjerda etter at foreldra og barnevernet er blitt høyrt.
   
  Dersom du opplever å bli fråteke barnet ditt, vil du kunne få hjelp og støtte både frå barnevernet i din kommune og frå familievernkontoret.
   
  I utgangspunktet er ei omsorgsovertaking mellombels og barnevernet vil jobbe saman med foreldra for at barnet skal få flytte heim igjen. Du har også rett til samvær med barnet.
   

  Kriterium/vilkår

  Kriterium for omsorgsovertaking kan vere 

  • at det er alvorlege manglar ved den daglege omsorga som barnet får, eller alvorlege manglar i den personlege kontakten og tryggleiken som det treng etter sin alder og utvikling
  • at foreldra ikkje sørgjer for at eit sjukt eller funksjonshemma barn får dekt sitt særlege behov for behandling og opplæring
  • at barnet blir mishandla 

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Sjå spesielt barnevernloven § 4-12 - § 4-19.

  Lover

  Barnevernloven

  Forskrifter

  Forskrift om barnets talsperson i fylkesnemndsaker

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Dersom du har blitt fråteke omsorga for barnet ditt, har du rett til:
  • fri advokathjelp
  • å bli høyrt
  • å anke vedtaket til fylkesnemnda til domstolen.
  Du har også rett til samvær med barnet og hjelp frå barnevernet:
  • Fylkesnemnda avgjer kor mykje samvær du vil få.
  • Barnevernet vil jobbe saman med deg for å normalisert familiesituasjonen slik at barnet kan flytte heim igjen.
  • Familivernet er ei anna teneste som er utanfor kommunen og som har eit eige tilbod til foreldre som har blitt fråteke omsorga for barnet sitt.
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Barnevernet
  Telefon:35 05 54 00
  Besøksadresse:Granlivegen 1A 3850 KVITESEID
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2018-12-03 09:12
  Gyldig fra
  2011-01-26
  Gyldig til
  2019-06-30