Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Oskespreiing

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Oskespreiing vil seie at oska frå den avlidne blir spreidd for vinden. Det kan skje dersom den avlidne sjølv fekk innvilga søknad om oskespreiing, eller dersom det i ettertid godtgjerast at den avlidne ønskte oskespreiing. Godkjenning kan òg bli gjeve for avlidne born dersom foreldra ønskjer det. Oskespreiing kan vere eit alternativ for dei som ikkje ønskjer gravferd eller urnenedsetjing på ein kristen gravplass, eller dersom den avlidne hadde ei spesiell tilknytting til ein bestemt stad.

  Kriterium/vilkår

  Det finst visse retningsliner som Statsforvaltaren må halde seg til når ein søknad blir vurdert. Desse retningslinene går mellom anna ut på at oskespreiing som hovudregel berre kan tillatast på ope hav og i høgfjellet. Det kan ikkje skje nær busetnad eller der folk elles oppheld seg. Statsforvaltaren kan setje fleire vilkår for tillatinga.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Om askespredning
  aaa
 • Lover og forskrifter

  Sjå gravferdslova § 20 Privat gravsted og spredning av aske

  Lover

  Forvaltningsloven
  Gravferdsloven

  Retningslinjer

  Bestemmelser om gravplasser, kremasjon og gravferd

  Spredning av aske (rundskriv)

  ___
 • Skjema

  Søknaden sendes til

  Statsforvaltaren i det fylket der ein ønskjer å spreie oska.

  Kontaktinformasjon finn ein på nettsida til Fylkesmannen i Telemark.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Statsforvaltaren skal innhente dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere saka. Deretter blir det gjort eit vedtak. Til vanleg får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving dersom ein trur at du blir misnøgd med vedtaket. Dersom grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til kommunen før klagefristen for vedtaket går ut.

  Saksbehandlingstid

  Statsforvaltaren skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til det. Du skal samstundes få opplyst når ein ventar at vedtaket blir gjort.

  Klagemulighet

  Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til Statsforvaltaren innan ein frist på tre veker frå du mottok det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til Statsforvaltaren. Dersom Statsforvaltaren lar vedtaket stå, blir saka sendt vidare til Kulturdepartementet, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.

 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2018-12-07 10:24
  Gyldig fra
  2017-10-16
  Gyldig til
  2019-12-31