Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Publisering av saksdokument på Internett

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Som innbyggjar og brukar av offentlege tenester kan du lese sakslista for eit politisk utval, søknader, avslag og andre sakspapir frå ein PC der du måtte ønskje. Dette er eit ledd i informasjonsstrategien til forvaltninga der Internett i aukande grad blir nytta til å publisere saksdokument. Ein kan ikkje publisere dokument som er unnateke offentleggjering, eller som inneheld sensitive personopplysningar eller fødselsnummer.

  Kommunen må gjere ei konkret vurdering der ein set omsynet til offentleggjering opp mot personvernet før ein publiserer dokumenta. 

  Målgruppe

  Innbyggjarar og brukarar av offentlege tenester

  Kriterium/vilkår

  Det er høve til å publisere:

  • Offentlege journalar (med opplysningar om kven som har kome med ein førespurnad om ei bestemt sak)
  • Dokument som ikkje er unnateke offentleggjering og der omsynet til personvernet ikkje talar mot publisering

  Dokument til og frå offentlege etatar, næringsdrivande o.a. inneheld sjeldan personopplysningar som skulle føre til at ein ikkje kan publisere desse på Internett. Når det gjeld dokument som inneheld opplysningar om meir private forhold, er det personopplysningslova som set grensene for kva kommunen kan publisere.  

  Sensitive personopplysningar (som etnisk bakgrunn, politisk eller religiøs oppfatning og helseforhold) er ofte omfatta av teieplikta, og ein vil derfor ikkje kunne publisere slike utan samtykke. Det same gjeld andre personopplysningar som ikkje er underlagt teieplikt, men der den det gjeld, vil kunne kjenne det tyngjande dersom dei blir offentleg kjende. Dette kan for eksempel gjelde opplysningar om utdanning og yrkeserfaring. Ein kan ikkje publisere fødselsnummer på Internett.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Datatilsynet: Publisering på Internett
  aaa
 • Lover og forskrifter

  Sjå blant anna personopplysningslova kap. II Alminnelige regler for behandling av personopplysninger og forvaltningslova § 13 (taushetsplikt). 

  Lover

  Forvaltningsloven
  Offentleglova

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Dersom du ønskjer innsyn i dokument eller saker, må du kontakte kommunen, som evt. kan oversende saksdokument pr. post eller pr. epost.
  Elles kan du gå inn på postlista og tinge dokument du ønskjer innsyn i og bruke lenkja i tittelen.

  Skjema

  Oppmoding om innsyn
 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Dei fleste spørsmål om dokument vert ekspedert i løpet av ein dag eller to.

  Kommunen sin frist for ekspedering fylgjer Forvaltningslova sin generelle bestemmelse.

  Klagemulighet

  Eit evt. avslag på spørsmål om innsyn, kan påklagast. Skriftleg klage sendast til kommunen.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Fellestenesta
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Kontaktpersoner

  Navn:Asbjørg Rygh Pedersen
  Tittel:Konsulent - arkiv
  Telefon:35048447
  Epost:asbjorg.pedersen@nissedal.kommune.no
  Navn:Wenche Grønås
  Tittel:Konsulent - arkiv/personal
  Telefon:35048446
  Epost:wenche.gronas@nissedal.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2018-12-12 09:02
  Gyldig fra
  2012-12-28
  Gyldig til
  2019-12-31