Brannsjefen i Vest-Telemark-brannvern IKS har den 16.06.2023 med hjemmel i lov14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farleg stoff og om brannvesenets redningsoppgåver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 5, jf. forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 3 fjerde ledd, jf. selskapsavtala § 5.

Forbuda gjeld innanfor kommunegrensene til Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje, Seljord og Kviteseid kommune.

Det er forbudt å gjere opp ild som å brenne bål, bruke grill, stormkjøkken, andre kokeapparat, bålpanner og anna brenning med fast brensel (ved, kol, brikettar, gras, greiner o.l.) i skog og anna utmark, samt innmark med unntak av grilling i eigen hage, på parkeringsplassar, skulegardar og idrettsplassar som ikkje er i eller i nærleiken av skog og anna utmark

Forbodet om å gjere opp ild i fyrste ledd gjeld også sankthansbål og tilrettelagte bål- og grillplassar.

Forskrifta trer i kraft 16.06.2023 kl. 14.00. Forskrifta gjeld inntil vidare, men ikkje lengre enn til og mnd 31.07.2023.

Dersom skogbrannfara blir vesentleg redusera og forskrifta blir oppheva vil det bli kunngjort på kommunane sine heimesider.

Les forskrifta her

 

Mvh

Vest Telemark brannvern IK