Kommunane Nissedal, Fyresdal, Kviteseid, Seljord og Tokke samarbeider om ei interkommunal psykologteneste. Funksjonen blei oppretta i 2019, med barn og unge (0-23 år) som fokusområde. Psykologtenesta består av to kommunepsykologer, som er organisert i eit team.

Psykologtenesta skal ivareta arbeidsoppgåver på fleire nivå. Sentrale arbeidsområde er helsefremjande og førebyggjande arbeid, planarbeid, kompetanseutvikling og å medverke til samordna tenesteutvikling i dei fem kommunane. Psykologane rettleier og gjev fagstøtte til fagpersonar som treff barn og unge, og er med i tverrfagleg arbeid i dei ulike kommunale tenestene. Nokre gonger treff dei også barn, unge og foreldre direkte, til rettleiing, oppfølging og lågterskel behandling.

Kommunepsykologane har hovudkontor i Seljord, Brøløsvegen 13 A. Dei disponerer kontor på helsesentra i dei andre kommunane og arbeider etter behov derfrå. 

Spørsmål til kommunepsykologen blir retta gjennom kontakt med helsepersonell som arbeider med barn og unge i kommunen.

Nyttige nettstader

Finne hjelp når noko er vondt eller vanskelig:
 • Hjelp til hjelp – nettportal for psykisk helse
 • Kors på Halsen
 • Kirkens SOS
 • Alarmtelefon for barn og unge
Spørsmål om kropp, mat, spiseforstyrringar ?
 • Spiseforstyrrelsesforeningen
 • Rådgivning om spiseforstyrrelser

Spørsmål om sex og seksualitet ?

 • Sex og samfunn
Tekstar om mange viktige tema: 
 • UNG.no
Filmar:
 • Om vald
 • Om overgrep
 • «Alfred og skyggen. En liten film om følelser»
 • «Alfred og skyggen. En liten film om selvkritikk»
 • «Alfred og skyggen. En liten film om å være redd»
Ressursar om vald og traumatisk stress og sjølvmord:
 • Regionale sentre for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging