Formannskapet har samstundes vedtatt å legge ut forslag til planprogram for planrevisjonen til offentleg ettersyn, jf. pbl § 11-13. Kva revisjonsomfang kommunen legg opp til, går fram av planprogrammet. To sentrale tema er lokalisering av ny Tveitsund bru og eventuelt endra omfang av Sundsmoen industriområde (Torvmyra). Vedtak og planprogram ligg på plankontoret, kommunehuset.

Innspel direkte til planarbeidet eller merknader/endringsforslag til planprogrammet må sendast:

Nissedal kommune v/interkommunalt plankontor 3855 TREUNGEN, som epost: info@nissedal.kommune.no  innan 23.05.22.

Kommunedirektøren

Formannskapsvedtak 027/22
Forslag til planprogram
Utredning Tveitsund bru