Framlegg til kandidatar sendast til info@nissedal.kommune.no eller sendast i brev til: Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen.  

I domstollova § 70 står:

Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven.

I tillegg må vedkommende
1. være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start,
2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender,
3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene,
4. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og
5. være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.

Frist for å kome med forslag til meddommarar til lagmannsretten er 2. oktober. Kommunestyret skal velge meddommarar til lagmannsretten 15. oktober.