Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Opplæring i heimen ved langvarig sjukdom

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Barn i skulealder har rett til å få opplæring. Når barnet er lenge borte frå skulen på grunn av sjukdom, kan skulen ha plikt til å gje opplæring i heimen til eleven, men dette er ei avgjerd som skulen tek i samarbeid med føresette. Det avgjerande er om sjukdomen til eleven medfører eit fravær som gjer at eleven ikkje får oppfylt sin rett til opplæring eller får tilfredsstillande utbytte av opplæringa.
   
  Når det vert vedteke at eleven skal få opplæring i eigen heim, er dette eit enkeltvedtak om spesialundervisning.
   
  Elevar som har rett til spesialundervisning, inkludert langvarig sjuke elevar som får opplæring i heimen, har rett til det same mengd timar som elevar som mottek ordinær opplæring. Kor mange timar undervising som skal gjevast vil likevel avhenga av kor mye opplæring den sjuke eleven er i stand til å motta.
   
  Elevar som får løyvd spesialundervisning, har òg rett til å få ein individuell opplæringsplan (IOP). Planen skal vise mål for og innhaldet i opplæringa og korleis han skal drivast.

  Målgruppe

  Elevar i grunnskule og vidaregåande skule med langvarig fravær på grunn av sjukdom.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Føresette til eit barn som har ein kronisk eller alvorleg sjukdom, kan ta kontakt med skulen og be om ei sakkyndig vurdering. Vurderinga vert gjort av PP-tenesta (pedagogisk-psykologisk teneste) og dannar grunnlaget for beslutningen om spesialundervisning.
   
  Det kan vere naudsynt å få ei medisinsk vurdering i tillegg.
 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  I utforminga av opplæringstilbodet eleven får, skal det leggjast stor vekt på medverknad frå både eleven og foreldra.
   
  Når kommunen eller fylkeskommunen løyver spesialundervisning skal dei utarbeide ein individuell opplæringsplan (IOP) for eleven. Planen skal vise mål for og innhaldet i opplæringa og korleis han skal drivast. Der spesialundervisningen varer i eitt år eller lengjer, skal skulen utarbeide rapport som inneheld eit oversyn over den opplæringa eleven har fått og ei vurdering av utviklinga til eleven. Dette følgjer av opplæringsloven § 5-5.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal handsame saka så snart som mogleg. Viss saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til dette. Du skal samstundes få opplyst når det vert anteke at vedtaket vert fatta.

  Klagemulighet

  Viss du er misnøgd med vedtaket, kan du klaga til kommunen innan ein frist på tre veker frå du mottok det. Forklar kva du er misnøgt med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Viss du treng rettleiing, kan du henvenda deg til kommunen. Opprettheld kommunen sin avgjerd, vert saka sendt vidare til statsforvaltaren, som avgjer om klaga skal takast til følgje.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Eining for oppvekst og kultur
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Kontaktpersoner

  Navn:Even Holskar
  Tittel:Rektor - Kyrkjebygda oppvekstsenter
  Telefon:94871420
  Mobil:47301017
  Epost:even.holskar@nissedal.kommune.no
  Navn:Marius Vøllestad
  Tittel:Rektor Tveit skule/ Nissedal ungdomsskule
  Telefon:35048482
  Mobil:95871707
  Epost:marius.vollestad@nissedal.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2022-01-28 16:03
  Gyldig fra
  2018-01-22
  Gyldig til
  2023-01-31