Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Opplæring i punktskrift/blindeskrift

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Kommunen vil sørgje for at elevar med synsnedsetjingar får eit likeverdig opplæringstilbod i nærmiljøet sitt. Kommunen vil også sørgje for at foreldra får den nødvendige opplæringa i punktskrift/blindeskrift slik at dei kan følgje opp i heimen.
   
  Eleven vil få alle dei vanlege undervisningstimane, i tillegg til opplæring i punktskrift og tekniske hjelpemiddel.
   
  Eleven kan også få opplæring i dagliglivet sine aktivitetar. Dette blir i så fall ei eiga vurdering som skulen gjer i samarbeid med PP-tenesta.

  Målgruppe

  • Foreldre/føresette med barn med synsnedsetjingar
  • Barn med synsnedsetjingar i skulepliktig alder

  Pris for tenesta

  Tenesta er gratis.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter
  Dette er ei lovpålagd teneste. Sjå spesielt 
  opplæringslova §§ 2-14 og 3-10
  forskrift til opplæringslova §§ 1-1 og 1-3.

  Forskrifter

  Forskrift til opplæringslova

  Retningslinjer

  Opplæring i punktskrift, tekniske hjelpemidler og mobilitet

  Veileder i sosial inkludering av synshemmede elever i barne- og ungdomsskole (blindeforbundet)

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Før barnet begynner i fyrste klasse bør du som forelder/føresett ta kontakt med den framtidige skulen tidlegast mogeleg for å orientere om at, og når, barnet ditt skal begynne i 1. klasse. 
   
  I samarbeid med PP-tenesta vil skulen gjere ei sakkunnig vurdering, og deretter fatte eit vedtak om opplæring i punktskrift.
   
  Skulen kan også tilby opplæring i dagliglivet sine aktivitetar. Denne typen opplæring fell inn under reglane for spesialundervising. Det betyr at skulen vil fatte eit vedtak om spesialundervising i tillegg til opplæringa i punktskrift. Dersom barnet ditt får eit vedtak om spesialundervising, skal den også ha ein individuell opplæringsplan (IOP).
 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Dersom du er misfornøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen/fylkeskommunen innan ein frist på tre veker frå du mottok det. Forklar kva du er misfornøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen/fylkeskommunen. Blir vedtaket Oppretthalden, blir saka send vidare til statsforvaltaren (for elevar i grunnskulen) og fylkeskommunen si klagenemnd (for elevar i vidaregåande skule), som avgjer om klaga skal takast til følgje.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Eining for oppvekst og kultur
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Kontaktpersoner

  Navn:Kim Andre Hølmo
  Tittel:Pedagogisk konsulent og barnehagemynde
  Telefon:35048476
  Epost:kim.holmo@nissedal.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2022-01-28 16:03
  Gyldig fra
  2017-10-16
  Gyldig til
  2023-01-31