Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Opplæring i punktskrift/blindeskrift

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Kommunen vil sørgje for at elevar som er blinde eller har sterkt nedsett syn får eit likeverdig opplæringstilbod i nærmiljøet sitt. Kommunen vil også sørgje for at foreldra får den nødvendige opplæringa i punktskrift/blindeskrift slik at dei kan følgje opp i heimen.
   
  Eleven vil få alle dei vanlege undervisningstimane, i tillegg til opplæring i punktskrift og tekniske hjelpemiddel.
   
  Eleven kan også få opplæring i dagliglivet sine aktivitetar. Dette blir i så fall ei eiga vurdering som skulen gjer i samarbeid med PP-tenesta.

  Målgruppe

  • Foreldre/føresette med blinde eller svaksynte barn
  • Blinde og svaksynte barn i skulepliktig alder

  Pris for tenesta

  Tenesta er gratis.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter
  Dette er ei lovpålagd teneste. Sjå spesielt 
  opplæringslova §§ 2-14 og 3-10
  forskrift til opplæringslova §§ 1-1 og 1-3.

  Forskrifter

  Forskrift til opplæringslova

  Retningslinjer

  Veileder i sosial inkludering av synshemmede elever i barne- og ungdomsskole (blindeforbundet)

  Veileder om opplæring i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Før barnet begynner i fyrste klasse bør du som forelder/føresett ta kontakt med den framtidige skulen tidlegast mogeleg for å orientere om at, og når, barnet ditt skal begynne i 1. klasse. 
   
  I samarbeid med PP-tenesta vil skulen gjere ei sakkunnig vurdering, og deretter fatte eit vedtak om opplæring i punktskrift.
   
  Skulen kan også tilby opplæring i dagliglivet sine aktivitetar. Denne typen opplæring fell inn under reglane for spesialundervising. Det betyr at skulen vil fatte eit vedtak om spesialundervising i tillegg til opplæringa i punktskrift. Dersom barnet ditt får eit vedtak om spesialundervising, skal den også ha ein individuell opplæringsplan (IOP).
 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Dersom du er misfornøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen/fylkeskommunen innan ein frist på tre veker frå du mottok det. Forklar kva du er misfornøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen/fylkeskommunen. Blir vedtaket Oppretthalden, blir saka send vidare til statsforvaltaren (for elevar i grunnskulen) og fylkeskommunen si klagenemnd (for elevar i vidaregåande skule), som avgjer om klaga skal takast til følgje.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Eining for oppvekst og kultur
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Kontaktpersoner

  Navn:Reidun Carol Retterholt
  Tittel:Rektor - Tveit skule/ Nissedal ungdomsskule
  Telefon:35048482
  Mobil:95921972
  Epost:reidun.retterholt@nissedal.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2020-08-28 12:30
  Gyldig fra
  2017-10-16
  Gyldig til
  2019-12-31