Planen ligg til gjennomsyn på plankontoret, kommunehuset, 3855 Treungen.

Eventuell klage til K-D-departementet på godkjenningsvedtaket, skal etter pbl § 1-9 sendast: Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 TREUNGEN, eller som e-post til postmottak@nissedal.kommune.no seinast tre veker frå kunngjeringsdato.

Krav om erstatning/innløysing etter §§ 15-2 og 15-3 må setjast fram skriftleg seinast 3 år frå same dato.

Meir informasjon om planen

Kommunedirektøren