Planen ligg til gjennomsyn på plankontoret, kommunehuset, 3855 Treungen. Eventuell klage til K-D-departementet på godkjenningsvedtaket, skal etter pbl § 1-9 sendast: Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 TREUNGEN, eller som e-post til info@nissedal.kommune.no seinast tre veker frå kunngjeringsdato.
Krav om erstatning/innløysing etter §§ 15-2 og 15-3 må setjast fram skriftleg seinast 3 år frå same dato.

Kommunedirektøren

Planvedtaket
Planomtalen
Planføresegnene
Plankartet (pdf)
ROS-analyse
Slåttemyr og gammal furuskog, FAUN-notat 014-2020
Ferdselsårer, sommar- og vinterløyper
Sosi-fil