Det følgjer av planen pkt. 8 at den skal rullerast kvar kommunestyreperiode.

Rådmannen har no arbeidd fram eit forslag til revidert rusmiddelpolitisk handlingsplan.

Rådmannen har revidert dei alkoholpolitiske retningslinene, som følgjer som vedlegg til planen.

Planen med vedlegg vert med dette sendt ut på høyring.

Planen med vedlegg er lagt ut på kommunen si heimeside.

Høyringsfrist er sett til 9.6.2020.

Høyringssvar kan anten sendast som a-post til Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen eller e-post til info@nissedal.kommune.no.

Merk sendinga med ”Høyringsuttale, Rusmiddelpolitisk handlingsplan”.

Planen finn du her:

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020 - 2024