Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skulefritidsordning (SFO)

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Du kan søkje om plass for barnet ditt i skulefritidsordning (SFO). Det er eit tilbod før og etter skuletid til barn i 1. til 4. klasse og til barn med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

  Målgruppe

  Elevar i grunnskulen som er busette i kommunen.

  Pris for tenesta

  Gebyr - og betalingssatsar

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Plan for skulefritidsordninga i Nissedal kommune
  aaa
 • Lover og forskrifter

  Kommunen pliktar å sørgje for denne tenesta. Sjå spesielt og § 13-7 Skolefritidsordninga.

  Sjå også forskrift til opplæringslova §§ 1B-1 til 1B-4.

  Lover

  Forvaltningsloven
  Opplæringslova

  Forskrifter

  Forskrift om rammeplan for skolefritidsordningen

  Forskrift til opplæringslova

  Retningslinjer

  Regelverk for SFO

  Vedtekter

  SFO-vedtekter i Nissedal kommune
  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Når du søkjer om redusert betaling må du informere om:
  • din sivilstand
  • dersom du ikkje har felles barn med ektefellen din/sambuar/partner må du informere om det
  • ditt eller hushaldet sin samla brutto inntekt
  • dersom du ikkje bur saman med barnet sin andre forelder, må du informere om det. Det er inntekta til den forelderen som bur på barnet sin folkeregistrerte adresse som blir brukt til å fastsetje inntekt.

  Skjema

  SFO - søkje plass, endre

  Vedlegg


 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til det. Du skal samstundes få opplyst når ein ventar at vedtaket blir gjort.

  Klagemulighet

  Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lèt vedtaket stå, blir saka send vidare til klagenemnda i kommunen, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Eining for oppvekst og kultur
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Kontaktpersoner

  Navn:Even Holskar
  Tittel:Rektor - Kyrkjebygda oppvekstsenter
  Telefon:94871420
  Mobil:47301017
  Epost:even.holskar@nissedal.kommune.no
  Navn:Marit Madsen
  Tittel:Konsulent - Tveit skule/ Nissedal ungdomsskule
  Telefon:35048485
  Epost:marit.madsen@nissedal.kommune.no
  Navn:Natalie Z. Bråthen
  Tittel:Styrar - Felle og Fjone barnehage
  Mobil:928 74 006
  Epost:natalie.brathen@nissedal.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2022-01-28 16:03
  Gyldig fra
  2012-12-24
  Gyldig til
  2023-01-31