Frist for å svara på SMS er 21.12.2020. 

Dersom ein ikkje har høve til å lese av innan fristen, vil ein få ei påminning.

Når ein svarar på SMS, skal ein svare med standen på vassmålaren. Skriv berre heile tal, ikkje raude tal eller tal bak komma.

Avlesingskort
Abonnentar som ikkje får SMS varsling vil få tilsendt avlesingskort. Vil bli sendt ut i løpet av veke 51. 

Meir informasjon om vassmålaravlesing.