Bufdir informerer om at tilskottsordninga “Tilskudd til inkludering av barn og unge” nå er lyst ut for 2023, og at søknadsskjemaa er publisert i Bufdirs søknadsportal.
 
Offentlege instansar, friviljuge organisasjonar og private aktørar kan søke om tilskot.
 
Målet med tilskottsordninga er å leggje til rette for at alle barn og unge skal ha høve til å oppleve til mestring og samfunnsdeltaking. Tilskotsordninga skal bidra til utvikling av opne møteplassar, deltaking på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.
 
Målgruppa er barn og unge i alderen frå 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å hamne i utanforskap. Enkelte aktivitetstyper kan ha ei meir avgrensa målgruppe etter forskrifta
 
Aktivitetstyper det kan søkast tilskot til:
 • 4.1 Kultur-, fritids- og ferieaktivitet
 • 4.2 Jobbtilbod og rettleiing
 • 4.3 Utstyrssentral
 • 4.4 Lokal fritidskasse
 • 4.5 Kultur- og aktivitetskort
 • 4.6 Aktivitetsguide
 • 4.7 Los/ungdomslos
 • 4.8 Open møteplass
 • 4.9 Utprøving av arbeidsmodeller
 • 4.10 Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppa
 • 4.11 Annen lokal aktivitet
 • 4.12 Sentralledd frivillige organisasjonar – aktivitet i minst fem kommunar
Kommunen skal rangere søknadar frå frivillige organisasjonar. Dette skjer i etterkant av søknadsfristen, og kommunen får tilgang frå Bufdir på innkome søknadar frå frivillige organisasjonar. 
Bufdir rangerer desse opp mot eventuelle søknadar frå kommunen. Kommunen skal ikkje rangere eigne søknadar.
 
Einingsleiar for oppvekst og kultur, Reidun Carol Retterholt, er kontaktperson i kommunen for tilskotsordninga. 
Ta kontakt dersom de har spørsmål:
350 48 407
959 21 972