Nissedal kommune vil også i år bruke kr 500 000 av eigedomsskatten til fellestiltak. Kr 170 000 er sett av til laurdagsope bibliotek/ basseng. Kr 330 000 blir fordela av formannskapet 16. mars.

Dette er retningslinene for potten:

  1. Tiltaka det søkas om midlar til skal treffe eit breitt publikum.
  2. Tiltak som fremjar folkehelse vil bli prioritert.               
  3. Løyvingane skal primært nyttast til utviklingstiltak, til dømes turløyper.
  4. Det er eit krav om budsjett til prosjektet det søkast på. Rekneskap/dokumentasjon på utgifter skal sendast kommunen i etterkant.
  5. Ved større løyvingar vert det forventa innskoten eigenkapital.
  6. Midlane kan nyttast til publikumstiltak i kommunal regi.
  7. Formannskapet deler ut midlane. Formannskapet står elles fritt til å disponere andre tiltak.
  8. Vedtaka kan ikkje påklagast.


Merk søknaden «Fellestiltak» og send innan 01.03.2023 til:
Nissedal kommune
Treungvegen 398
3855 Treungen
postmottak@nissedal.kommune.no