Planområdet er på ca 17 daa, kartutsnitt kan sjåast på heimesida til Nissedal kommune.

Planområdet ligg ved Vikbukta/Sandvikliane i Nissedal kommune. Området er i kommuneplanens arealdel avsett til område for massetak, BRU13. Det var oppstartsmøte med Nissedal kommune 28. februar 2022. Planområdet er avgrensa i tråd med kommuneplanen i tillegg til å omfatte adkomstvegen til området.

Siktemålet med planen er å regulere for masseuttak i området.

Det stillast ikkje krav til konsekvensutgreiing da planen er i tråd med overordna plan. Ulike tema vil bli belyst i planomtalen. Blant anna støy, naturmangfald og liknande.

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettast til AT skog v/ Mona Gundersen på tlf 957 94 342 eller ved e-post til mg@atskog.no

Planarbeidet vil starte opp omgåande. Forslag til detaljplan er tenkt oversendt kommunen for behandling vinter 2022/23.

Synspunkt eller opplysningar som synest å kunne ha betydning for planarbeidet sendast skriftleg til AT-Skog AS, Klokkarhamaren 6, 3870 Fyresdal eller på e-post mg@atskog.no .

Frist for tilbakemeldingar er 27.05.2022

Referat førehandskonferanse
Varslingsbrev
Kart til varslinga