Eitt av måla for kommunen sitt næringsarbeid er å hjelpe til med å utvikle eit mangfaldig næringsliv, som vil gje innbyggjarane i Nissedal eit godt og variert tilbod av varer og tenester.

I Nissedal har me tilsett ein næringskonsulent i 80% stilling.

Det er ei prioritert oppgåve å ha tett kontakt med næringslivet. Difor er næringskonsulenten sekretær for næringslaget i Nissedal.