Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skulemiljøet - mobbing

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Vert eit barn utsett for mobbing, vald, diskriminering eller trakassering har barnet rett til umiddelbar mottiltak frå sida til skulen. Alle tilsette ved skulen har plikt til å følgje med, undersøkje, varsle og eventuelt gripe inn så snart som mogleg. 
   
  Alle elevar i skulen har rett til eit godt psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Elevar og føresette har rett til å høyrast, å informerast og til å delta i planlegging og gjennomføring av eit godt og trygt skulemiljø.
   
  Ved tiltak mot mobbing skal skulen lage ein skriftleg plan og skal dokumentere kva som vert gjort for å oppfylle aktivitetsplikta til skulen.

  Målgruppe

  • Elevar i grunnskulen og vidaregåande skule
  • Elevar som nyttar skulefritidsordninga og leksehjelpordningar
  aaa
 • Lover og forskrifter

  Sjå spesielt opplæringslova kapittel 9A og privatskolelova § 2-4 Krav til skoleanlegg og skolemiljø.

  Lover

  Opplæringslova
  Privatskolelova

  Forskrifter

  Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger

  Retningslinjer

  Skolemiljø (Udir-3-2017)

  Tvungent skolebytte (Udir)

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Som elev eller føresett kan du melde inn saker om mobbing, vald, diskriminering eller trakassering til rektor. 
   
  Statsforvaltaren kontrollerer at skulen overheld pliktene sine. Og dersom det er gått meir enn ei veke sidan du tok kontakt med rektor, kan du i tillegg kontakte statsforvaltaren direkte. Dette kan du gjere munnleg eller skriftleg, på papir eller elektronisk. Men det er eit krav at du oppgjer namnet din og skulen for at statsforvaltaren skal behandle saka.

  Elevar og føresette kan ta opp saker om dette i dei ulike rådsorgana (elevrådet, samarbeidsutvalet, skulemiljøutvalet og foreldrearbeidsutvalet).

 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Skulen har plikt til å undersøkje saka snarast mogeleg.

  Klagemulighet

  Elever og føresette kan melde saka til statsforvaltaren dersom det er gått meir enn ei veke sidan saka blei melde til rektor.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Eining for oppvekst og kultur
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Kontaktpersoner

  Navn:Even Holskar
  Tittel:Rektor - Kyrkjebygda oppvekstsenter
  Telefon:94871420
  Mobil:47301017
  Epost:even.holskar@nissedal.kommune.no
  Navn:Marius Vøllestad
  Tittel:Rektor Tveit skule/ Nissedal ungdomsskule
  Telefon:35048482
  Mobil:95871707
  Epost:marius.vollestad@nissedal.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2022-01-28 16:03
  Gyldig fra
  2012-12-24
  Gyldig til
  2023-01-31