Frå 1. januar aukar bustøtta for eksisterande mottakarar noko, samstundes som ein del fleire får krav på bustøtte fordi buutgiftstak og inntektsgrenser aukar. 

I tillegg har Stortinget vedtatt ei mellombels styrking av bustøtta på grunn av situasjonen med svært høge straumprisar. Eit betydeleg utvida antal husstandar med låge inntekter kan få rett til bustøtteutbetalingar i januar, februar og mars.

Sjå husbanken.no for meir informasjon om ordninga og korleis du søker.